Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XVII/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami

na lata 2016- 2019 dla miasta i gminy Skaryszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.87 ust. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 poz. 1446, z 2015 roku poz. 397, poz. 774, poz. 1505 ) uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się „GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2016- 2019 DLA MIASTA I GMINY SKARYSZEW ”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega opublikowaniu na stronie internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Skaryszewa.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 23:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 587
20 maja 2017 23:06 (Administrator ) - Dodanie załącznika [gponz_skaryszew.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2017 23:06 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)