Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/126/2012 z dnia 23 luty 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Twarogowej w szkołę filialną PSzP w Odechowie.

Na podstawie art. 59 ust.1 i 6 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala,...

Uchwała Nr XV/131/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;...

Uchwała Nr XV/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew zatwierdzonego uchwałą nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28.04.2000 r.

w sprawie: stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew zatwierdzonego uchwałą nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28.04.2000 r. Na podstawie art....

Uchwała Nr XV/129/ 2012 z dnia 23 lutego 2012 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul. B. Piaseckiego, M. Konopnickiej, drogą bez nazwy od strony południowej i ciekiem wodnym od strony północnej w Skaryszewie, uchwalonego Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 sierpnia 2003r. ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 249 poz. 6535 z dnia 25 września 2003r.).

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala co, następuje: §...

Uchwała Nr XV/136/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o włączeniu regionów Mazowsza do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Wyraża poparcie inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika o włączeniu regionów Mazowsza do uczestnictwa...

Uchwała Nr XV/135/2012z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wzniesienia pomnika ku czci „Żołnierzy Wyklętych” .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,. ze zm.)- Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. 1. Postanawia się wznieść na wniosek Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Skaryszew pomnik upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”...

Uchwała Nr XV/134/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu pn. „Dać Szansę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)- Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się do realizacji na lata 2012-2014 Projekt pn. „Dać Szansę”” współfinansowany z Europejskiego Funduszu...

Uchwała Nr XV/124/2012 z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017

Na podstawie art.18 , ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr.142, poz.1591, z późn. zm./ , art. 230, ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr : XIV/122/2011...

Uchwała Nr XV/123/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skaryszewie w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr: XIV/121/2011 z dnia...

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006

U C H W A Ł A Nr II / 3 / 2006 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej Skaryszewie. Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Skaryszewie uchwala,...