Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku.

Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.

 

  • Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju

 

  • Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.

 

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

  • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6  26-640 Skaryszew, pokój nr 17, tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miastai Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie bez zbędnej zwłoki wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 2018r. poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Chojnacka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2019 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 234
30 marca 2020 12:51 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
28 lutego 2019 13:32 (Tomasz Kalita) - Utworzenie sprawy.