Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego - wniosek musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
  • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
    W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721 z późniejszymi zmianami);
  • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 391);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t..j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2018 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 459
14 marca 2019 11:10 Tomasz Kalita - Dodanie załącznika.
14 marca 2019 11:09 Tomasz Kalita - Usunięcie załącznika.
09 lutego 2018 12:12 Tomasz Kalita - Aktualizacja danych sprawy.