Zgłoszenie zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018r.  poz. 2224 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 z późn. zm.)

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży na podmiocie uprawnionym do pochówku na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.

"O cmentarzach i chowaniu zmarłych", mianowicie:

  • na małżonku zmarłego,
  • na krewnych zstępnych,
  • na krewnych wstępnych,
  • na krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • na powinowatych w linii prostej do 1 stopnia

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 566
30 marca 2020 13:04 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2019 12:47 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
28 czerwca 2017 14:59 (Administrator) - Aktualizacja danych sprawy.