Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości nupturientów.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. 1000 zł – opłata dodatkowa w przypadku ślubu poza lokalem USC Opłaty należy dokonać w dniu złożenia zapewnienia do ślubu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r.  poz. 2224 z późn. zm.)

 

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2018r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015r w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z  2015r. poz. 180)

 

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Inne informacje

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński(nupturienci) obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza , którego udział w ceremonii zapewniają nupturienci.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 721
30 marca 2020 12:49 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2019 12:42 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
28 czerwca 2017 14:58 (Administrator) - Aktualizacja danych sprawy.