Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 626-640 Skaryszew, pokój 17, tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

1.Do 30 dni

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego   (Dz.U. 2018 po. 2224 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. 2018 poz.1044  z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018 poz. 2096 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego , podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

Uwagi:

  1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 548
30 marca 2020 12:15 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2019 12:26 (Tomasz Kalita) - Dodanie załącznika.
22 lutego 2019 12:26 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.