Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 2. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 3. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew,pokój nr 17

tel. 48 6103 089 w. 122

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 2224 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U. 2017 poz. 682 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Inne informacje

Uwagi :

 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzone, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 594
30 marca 2020 12:12 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2019 12:24 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
28 czerwca 2017 14:49 (Administrator) - Aktualizacja danych sprawy.