Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

2.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew, pokój 17

tel. 48 61 03 089 w .122

Opłaty

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r. poz.1741z póź. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz.783 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził na podstawie innych aktów stanu cywilnego , akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny

 

Uwagi:

  1. Podstawą uzupełnienia są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 200
28 czerwca 2017 14:47 Administrator - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2017 01:28 Administrator - Dodanie załącznika.
25 maja 2017 01:28 Administrator - Utworzenie sprawy.