Odpis aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

1. Pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa). We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu. Wniosek należy podpisać.

2. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów

1. Wnioski dotyczące odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 626-640 Skaryszew, pokój 17, tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty

  • odpis skrócony - 22 zł
  • odpis wielojęzyczny - 22 zł
  • odpis zupełny - 33 zł
  • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Odpis aktu stanu cywilnego może być wydany: osobie, której dotyczy, jej wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi lub osobie, która wykaże interes prawny oraz uprawnionym instytucjom.

Podstawa prawna

 

  • ·         Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2018r, poz.2224 z późn. zm.),

 

  • ·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018r, poz.1044 z późn. zm.)),

 

  •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018r , poz. 2096 z późn. zm.),

 

  •   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

 

  •   Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U.z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego Spraw Obywatelskich I Działalności Gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2017 01:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 745
30 marca 2020 11:51 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych sprawy.
22 lutego 2019 10:05 (Tomasz Kalita) - Dodanie załącznika.
22 lutego 2019 10:05 (Tomasz Kalita) - Usunięcie załącznika.