Sekretarz Miasta i Gminy Skaryszew Kadencja 2019 - 2023

Wybierz kadencję

Jerzy Kacak - Sekretarz Miasta i Gminy Skaryszew

Oświadczenia majątkowe:

Kontakt

Telefon /0-48/ 610-30-89 wew. 103

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA MIASTA I GMINY(SEG)

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy przede wszystkim:

1.Pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu.

2.Opracowywanie projektów aktów ustrojowych Gminy (statutów, regulaminów, itp.;):oraz

nadzór nad projektami statutów jednostek organizacyjnych.

3.Nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie: Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu, Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu pracy.

4.Nadzór nad realizacją uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

5.Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

6.Wnioskowanie w sprawach przyjęcia do pracy, zwalniania, wynagradzania i karania pracowników Urzędu.

7.Nadzór nad czasem pracy pracowników Urzędu.

8.Sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych znajdujących się w zbiorach gminnych.

9.Koordynowanie i dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników .

10.Nadzór i odpowiedzialność za realizację zaleceń pokontrolnych.

11.Koordynowanie działań i nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej.

12.Planowanie kosztów funkcjonowania Urzędu i merytoryczna odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami, a także zasadą celowości, gospodarności, wydatkowanie tych środków.

13.Dbanie o należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, podejmowanie czynności związanych z zabezpieczeniem majątku przed włamaniem, kradzieżą, pożarem itp.;

14.Zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia komisji oraz sesje Rady.

15.Pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. wyborów wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem a Krajowym Biurem Wyborczym.

16.Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Parlamentu UE, Referendum oraz wyborów samorządowych.

17.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

18.Wykonywanie czynności niezbędnych dla funkcjonowania Gminy w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw .

19.Pełnienie obowiązków kierownika Referatu Organizacyjno-Społecznego.

20.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz bieżący nadzór nad ich załatwianiem.

21.Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej.

22.Nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych przez podległych pracowników.

23.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

24. Wykonywanie wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.

Dokumenty

Finanse, Sprawozdania

Finanse, Sprawozdania

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2017 17:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7935
11 kwietnia 2019 07:31 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja informacji.
11 kwietnia 2019 07:30 (Tomasz Kalita) - Dodanie nowej informacji.
11 kwietnia 2019 07:28 (Tomasz Kalita) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Miasta i Gminy Skaryszew.