Skarbnik Gminy Skaryszew Kadencja 2019 - 2023

Wybierz kadencję

Agnieszka Siara - Skarbnik Gminy Skaryszew

Oświadczenia majątkowe:

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW SKARBNIKA GMINY (SKG)

Skarbnik Gminy ponosi przed Burmistrzem odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo – podatkowych Urzędu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1.Prowadzenie rachunkowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

1)Organizacji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów w sposób zapewniający właściwe księgowanie operacji gospodarczych,

2)Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

a)terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

b)prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

3) Nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.

2.Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi zwłaszcza na:

1)Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,

2)Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,

3)Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

4)Zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.

3.Analiza wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy.

4.Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

1)Wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

2)Wstępnym badaniu legalności dokumentów dotyczących planów finansowych Gminy,

3)Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)Następnej kontroli operacji gospodarczych Gminy stanowiących przedmiot księgowań,

5)Wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5.Czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową Gminy.

6.Nadzorowanie wykonywania zbiorowych sprawozdań finansowych i ich analiz.

7.Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Gminy oraz propozycji zmian do nich.

8.Przedstawienie propozycji w sprawie tworzenia budżetu sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa.

9.Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

10.Informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty, względnie sytuacji, która taką odmowę może spowodować.

11.Bieżące opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości zgodnie z ustawą w zakresie:

1)Zakładowego planu kont,

2)Wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych lub wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera w tym:

a)wykazu programów,

b)opisu przeznaczenia programów,

c)przetwarzania danych,

d)zasad ochrony danych,

e)sposobu właściwego stosowania programów,

f)zasad ewidencji przetwarzania danych.

3) Gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

12.Nadzór i kontrola nad rozliczaniem pozyskanych z zewnątrz środków finansowych,

a w szczególności z Unii Europejskiej.

13.Nadzór nad prawidłowym naliczaniem i rozliczaniem odpisów na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych urzędu i jednostek podległych.

14.Nadzór nad prawidłowością realizacji dochodów budżetowych i egzekucją podatków.

15.Nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych przez podległych pracowników.

16.Bezpośrednie zarządzanie Referatem Finansowo-Podatkowym.

17.Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie finansów.

18.Współpraca z organami nadzoru w sprawach planowania i wykonywania budżetu Gminy.

19.Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

20.Obsługę administracyjno-techniczną Skarbnika Gminy zapewnia Referat Finansowo-Podatkowy.

Dokumenty

Finanse, Sprawozdania

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1 czerwca 2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2017 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7073
22 maja 2019 11:18 (Tomasz Kalita) - Dodanie stanowiska: Skarbnik Gminy Skaryszew.
29 grudnia 2017 15:00 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych organu: Skarbnik Gminy Skaryszew.
29 grudnia 2017 14:59 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja danych stanowiska: Skarbnik Gminy Skaryszew.