Statut Gminy

Statut Gminy

S T A T U T G M I N Y

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Gmina Skaryszew, zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą”, jest posiadającą
osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia
publicznego na swoim terytorium.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta
i Gminy w Skaryszewie.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o Radzie należy przez to rozumieć Radę Miejską
w Skaryszewie.
4. Ilekroć w statucie jest mowa o Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie.

§ 2.

1. Terytorium Gminy stanowi obszar administracyjny o pow. 171 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.
3. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 3.

1. Herbem Gminy jest herb miasta Skaryszewa. Wzór herbu określa załącznik nr 2
do niniejszego Statutu.
2. Zasady używania herbu określa Rada.

§ 4.
Siedzibą organów Gminy jest miasto Skaryszew.


Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA, ZADANIA GMINY
ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

§ 5.

Zakres działania Gminy obejmuje wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 6.

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 7.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy :

1. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
2. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gazową.
4. Lokalnego transportu zbiorowego.
5. Ochrony zdrowia.
6. Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.
7. Komunalnego budownictwa mieszkaniowego
8. .Edukacji publicznej .
9. Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
11. Targowisk i hal targowych.
12. Zieleni komunalnej i zadrzewień.
13. Cmentarzy komunalnych.
14. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i administracyjnych.
15. Polityki pro rodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
16. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej.
17. Promocji gminy.
18. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
19. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 8.

1. Gmina realizuje również zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumień. Zadania zlecone ustawowo w drodze porozumień są wykonywane
po zapewnieniu Gminie koniecznych środków finansowych przez administrację
rządową na realizację tych zadań.
2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania
z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami
samorządu terytorialnego.
3. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz art.74 ustawy o samorządzie gminnym rozpatruje sąd powszechny.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w pkt 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

§ 9.

1. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie
w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań
o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w & 7, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 10.

1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje
w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Gmina może zawierać porozumienia z inna gminą w celu powierzenia jej określonych zadań publicznych.
3. Gmina dla wspólnego realizowania zadań publicznych może przystąpić do związku międzygminnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


Rozdział III
WŁADZE GMINY

§ 11.

Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady, Burmistrza i w drodze referendum, a także za pośrednictwem organów gminy.

§ 12.
1. Organami gminy są :
1/. Rada Miejska.
2/. Burmistrz.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza określają odrębne ustawy.

§ 13.

1. Działalność organów gminy jest jawna; ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw co obejmuje w szczególności:
1) Prawo obywateli do wstępu na sesję Rady i posiedzenia jej komisji w charakterze obserwatorów,
2) Prawo do uzyskiwania od pracowników gminy odpowiedzialnych
za przygotowanie pracy Rady, informacji z zakresu jej działania,
3) Prawo do zapoznania się z dokumentami wynikającymi z wykonywanych przez gminę zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady w zakresie zainteresowań sprecyzowanych przez wnioskujących.
2. Przedstawione do wglądu dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 będą udostępniane zainteresowanym tylko w zakresie który nie narusza uregulowań wynikających z ustaw o ochronie tajemnicy nie jawnej oraz ochronie danych osobowych.
3. Obywatel chcąc zapoznać się z dokumentami, winien złożyć w sekretariacie Biura Rady pisemny wniosek zawierający wykaz dokumentów z którymi chciałby
się zapoznać.
4. Pracownik Biura Rady jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku, przygotować żądaną dokumentację oraz poinformować zainteresowanego
o terminie w jakim dokumentacja będzie dostępna.
5. Obywatele zainteresowani otrzymaniem kopii wnioskowanych dokumentów winni zaznaczyć to we wniosku.
6. Za sporządzanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnianie odpisu zainteresowany uiszcza opłatę, której wysokość określa Burmistrz odrębnym Zarządzeniem.
7. Pracownik Biura Rady prowadzi ewidencję wniosków i wydawanych kserokopii dokumentów.
8. Zainteresowany może przeglądać oryginały dokumentów oraz dokonywać odpisów
i wyciągów z dokumentów jedynie w Biurze Rady w obecności pracownika Biura.


§ 14.

1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania
Burmistrza i Rady Miejskiej przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze
referendum gminnego.
2. Referendum w sprawie odwołania Burmistrza przed upływem kadencji przeprowadza
się zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, a tryb przeprowadzenia referendum
określa odrębna ustawa.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji
przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia
ostatniego referendum w sprawie odwołania rady przed upływem kadencji.
4. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.
5. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek 10 % mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
6. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 % uprawnionych
do głosowania.
7. Tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.
8. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
9. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała Rady
Miejskiej.

§ 15.

1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.


§ 16.

1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
3. Rada Gminy Skaryszew przyjmuje nazwę Rady Miejskiej.

§ 17.

I. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
1. uchwalenie Statutu Gminy.
2. ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powołanie i odwołanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek burmistrza,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania
im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków
budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących :
a/. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata o ile ustawy
nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b/ emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przez Burmistrza,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granice ustalaną corocznie przez Radę,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania
i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza
w roku budżetowym,
10. określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć
zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a
ustawy o samorządzie gminnym,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych
oraz wznoszenia pomników,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej,

§ 18.

Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 19.

1. Rada Miejska wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 20.

Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

§ 21.
1. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek
co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu
1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
3. Nie podjęcie uchwały o której mowa w ust. 2 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne
z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca w którym
powinna być podjęta uchwała.

§ 22.

1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji przewodniczący dołącza porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
do Rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej z zastrzeżeniem
ust.5.
4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.
5. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył
do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miejskiej, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Zawiadomienie zwołania sesji winno zawierać porządek obrad i projekty uchwał.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie ust. 7 stosuje się ust. 2 z tym
że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić
do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej projekty uchwał jeżeli wpłynęły
do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

& 23.

1. Rada Miejska ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań oraz ustala ich skład osobowy.
2. Tryb działania Rady Miejskiej określa regulamin Rady, stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszego statutu.

§ 24.
Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

& 25.

1.Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej
lub wyboru go przez Radę Miejską i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.
3. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 26.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 27.

1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu którego jest kierownikiem.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany zarządzeniem Burmistrza.

§ 28.

1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności :
1/ opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada
oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
2/ przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
3/ wykonywanie uchwał Rady,
4/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
5/ ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców Gminy
o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach
polityki społeczno – gospodarczej,
6/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
7/ zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych
kompetencji , do wysokości ustalonej przez Radę,
8/ wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki
związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
9./ współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
10/ powoływanie komisji przetargowej dokonującej wyboru oferty w postępowaniu
o zamówienia publiczne,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych,
12/ udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami
organizacyjnymi, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników
tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
13/ określenie zakresu spraw, których wykonanie Burmistrz może powierzyć
Sekretarzowi Gminy, do wykonania w jego imieniu,
14/ wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw
i porozumień zawartych przez Gminę, o ile z przepisów szczególnych nie wynika
uprawnienie dla innego organu Gminy,
15/ dokonywanie zmian w budżecie Gminy zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza.

3. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

§ 29.

1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia pełnomocnik Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (Głównego
Księgowego) lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Skarbnik Gminy (Główny Księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Miejską oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.


Rozdział IV
KOMISJE RADY GMINY

§ 30.

Wewnętrznymi pomocniczymi organami Rady są komisje;
1. rewizyjna,
2. inne stałe komisje,
3. komisje doraźne.
§ 31.

1. Rada Miejską kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego.
3. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności;
1/ opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez RIO.
2/ opiniowanie wniosku o odwołanie Burmistrza z innej przyczyny niż nie udzielenie
absolutorium,
3/ rozpatrywanie postanowień sygnalizacyjnych przewodniczącego samorządowego
kolegium odwoławczego,
4/ wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę Miejską.

4. Zasady i tryb działania komisji określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący
załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 32.

1. Rada Miejska powołuje następujące stałe komisje :

1/. Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
2/. Oświaty, Kultury oraz Przestrzegania Prawa i Porządku,
3/. Rolnictwa, Handlu i Usług oraz ds. Samorządu,
4/. Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska,
5/. Rewizyjna.


§ 33.

W czasie trwania kadencji Rada Miejską może powoływać doraźne komisje do wykonania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.


§ 34.

Do zadań komisji stałych należy w szczególności :
1/ opiniowanie uchwał Rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie działania
komisji,
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę , przewodniczącego
Rady oraz członków Komisji,
4/ zgłaszanie Radzie Miejskiej wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji,
5/ badania terminowości załatwiania przez Burmistrza i inne jednostki organizacyjne skarg
i wniosków w zakresie działania komisji,
6/ prowadzenie kontroli w zakresie spraw przypisanych Komisji,
7/ badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Burmistrza i gminne
jednostki organizacyjne,
8/ inne wynikające z zakresu kompetencyjnego oraz przyjętego regulaminu.

§ 35.

Komisje podlegające Radzie Miejskiej, przedstawiają do zatwierdzenia roczne plany pracy oraz składają sprawozdania z działalności Komisji przynajmniej raz w roku w miesiącu styczniu, następnego roku.

§ 36.

1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
2. Klubom przysługuje prawo:
1/ inicjatywy uchwałodawczej,
2/ prawo do interpelacji,
3/ reprezentacji Klubu przez osobę wskazaną przez Klub Radnych,
4/ do współdziałania z organami wewnętrznymi Rady.
3. Konstytuowanie Klubu i jego obsługa następuje w trybie wewnętrznym Klubu.
4. Klub tworzy minimum 4 radnych i utworzenie Klubu wymaga pisemnego zgłoszenia Przewodniczącemu Rady.


Rozdział V
JEDNOSTKI POMOCNICZE

§ 37.

1.Rada Miejska może tworzyć w drodze uchwały jednostki pomocnicze, takie jak: sołectwa,
osiedla oraz inne jednostki pomocnicze po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2.Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim
naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz istniejące
więzi społeczne.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
a/ nazwę i obszar.
b/ zasady i tryb wyborów organów,
c/ organizację i zadania organów,
d/ zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób jej realizacji,
e/ zakres i formy kontroli i nadzoru Rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§ 38.

Konsultacje w sprawach utworzenia, połączenia, podziału oraz zniesienia jednostki pomocniczej przeprowadza się w formie określonej stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 39.

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które obejmuje mieszkańców sołectwa.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz sposób zwoływania
i obradowania zebrania wiejskiego określa Rada Miejska w statucie sołectwa.

§ 40.

1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Rada Osiedla.
2. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla.
3. Tryb i zasady wyboru Zarządu osiedla określa Rada Gminy w statucie osiedla.


§ 41.

Rada Miejska odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wydzieloną część mienia komunalnego, którą ta jednostka zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z tego źródła dochodami w zakresie i na zasadach określonych szczegółowo
w statucie jednostki pomocniczej; statut ten powinien również określać zakres samodzielności jednostki pomocniczej względem przekazanego jej mienia.

§ 42.

1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej.
2. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1 mogą być zapraszani
na posiedzenia komisji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy dotyczące interesów
jednostki pomocniczej.
3. Za udział w pracach organów, o których mowa w ust. 2 przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ustalonych przez Radę Miejską.

§ 43.

1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.
2. Rada Miejska w uchwale budżetowej określa, w formie załącznika wydatki jednostek pomocniczych w układzie co najmniej działowym.
3. Środki finansowe jednostki pomocniczej, pochodzące z budżetu Gminy
są przeznaczone na cele określone w planie rzeczowo-finansowym tej jednostki.
4. Zasady dysponowania środkami finansowymi jednostki pomocniczej określa statut tej jednostki.
5. Nadzór nad działalnością finansową jednostki pomocniczej jest sprawowany przez: Radę Gminy, Komisję Rewizyjną i Skarbnika Gminy.


Rozdział VI
RADNI

§ 44.

1. Radni reprezentują wyborców, utrzymują stałą więź z mieszkańcami Gminy
i ich organizacjami, przyjmują zgłoszenia postulaty i przedstawiają je organom
Gminy do rozpatrzenia.
2. Radni obowiązani są brać udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów
oraz tych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

§ 45.

1. Radni składają na pierwszej sesji po wyborach Rady Miejskiej następujące ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
2. Z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa uprawnienia związane z wykonywaniem mandatu.
3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 46.

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej, której jest członkiem.
3. Rada Miejska odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego
mandatu.
4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.
5. Rada Miejska w odrębnej uchwale określa wysokość oraz zasady przyznawania radnym diet za udział w posiedzeniach i pracach Rady Miejskiej i jej organów.

§ 47.

1. Z radnymi nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, w którym radny uzyskał mandat. Zakaz ten dotyczy również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców.
2. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
3. Burmistrz nie może powierzyć radnemu gminy w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.
4. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
5. Mandatu radnego gminy nie można łączyć z:
a/ mandatem posła lub senatora,
b/ wykonywaniem funkcji Wojewody lub Wicewojewody,
c/ członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 48.

1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
2. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
oraz z ustaw szczególnych.
3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Burmistrza określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

§ 49.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony
na samodzielnym stanowisku ds. obsługi Rady.


Rozdział VII
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 50.

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie:
1. wyboru - burmistrz,
2. powołania – skarbnik , sekretarz i kierownik USC.
3. mianowania – kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych.
4. umowy o pracę – pozostali pracownicy.

§ 51.

1. Ustalenie warunków pracy i płacy dla Burmistrza dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.
2. Osobą właściwą w imieniu Rady do nawiązania stosunku pracy z Burmistrzem
oraz załatwiania jego bieżących spraw pracowniczych /np. udzielenie urlopu/ jest
Przewodniczący Rady.
3. Ustalenie warunków pracy i płacy dla Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy dokonuje Burmistrz.
4. Mianowania oraz zawarcia umowy o pracę z pozostałymi pracownikami samorządowymi dokonuje Burmistrz.

§ 52.

Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

§ 53.

1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.
2. Skarbnik Gminy wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Rozdział VIII
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY


§ 54.

1. Dochodami Gminy są:
1/. Podatki, opłaty i inne wpływy określone odrębnymi ustawami jako dochody Gminy,
2/. Dochody z majątku Gminy,
3/. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami Gminy mogą być:
1/. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań
własnych,
2/. wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
3/. spadki, darowizny i zapisy,
4/. inne dochody.

§ 55.

1. Subwencje ogólne są ustalane dla gmin według zobiektyzowanych kryteriów,
które określa odrębna ustawa.
2. Minister Finansów ustala zgodnie z ust. 1 wysokość i rozdziela subwencje ogólne
na rzecz każdej gminy bezpośrednio z budżetu państwa.
§ 56.

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

§ 57.

1. Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
4. Budżet winien być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku
budżetowego.
5. Za gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz.
6. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

§ 58.

Rada Miejska w drodze uchwały określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj
i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Burmistrz obowiązany jest przedstawić Radzie wraz z projektem budżetu.
§ 59.

Obsługę kasową Gminy prowadzi bank wskazany przez Radę Miejską – zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591/.
- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
/tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593/ .
- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm./
- ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze Wójta, burmistrza i prezydenta Miasta (Dz.U.Nr 23 poz.220 )
- ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88 poz.985 ).
§ 61.

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

do Statutu  Gminy

 

w Skaryszewie

 

 

 

                       R E G U L A M I N

 

       RADY  Miejskiej w SKARYSZEWIE

 

 

 

 

 

I.                   Postanowienia ogólne.

 

 

 

                                                               § 1.

 

 Regulamin określa  tryb działania Rady Miejskiej w Skaryszewie zwanej dalej Radą  o raz sposób obradowania na sesjach i podejmowanie uchwał przez Radę.

 

                                                              § 2.

 

 

1.      Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji i radnych oraz Burmistrza jako organu wykonawczego.

 

 1. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności .

 

            II.  Sesja Rady.

 

                                                              § 3.

 

 1.      Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego Rady lub przez  wiceprzewodniczącego.

 

 1. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

 § 4.

 

 1.      Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej zwołuje przewodniczący  Rady poprzedniej kadencji w ciągu  7 dni po ogłoszeniu zbiorczych  wyników do Rad na obszarze całego kraju.

 

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady, radny senior.
 2. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować  następujące sprawy:

 

a.       złożenie ślubowania.

 

b.      wybór przewodniczącego Rady,

 

c.       poinformowanie Rady o stanie budżetu i innych ważnych sprawach dla gminy.

 

 
§ 5.

 

 1.      Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

 

2.      Sesja Rady odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji obrad rozpatrywanie spraw może być przełożone na następne posiedzenie.

 

3.      Posiedzenie  nie powinno trwać dłużej niż osiem godzin. Po tym czasie każdy może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienia dalszego ciągu sesji na inny termin.

 

 § 6.

 

 1.      Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania swych zadań jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

2.      Sesjami zwyczajnymi są sesje  umieszczone w planach pracy Rady oraz nie  przewidziane w planie pracy, a zwoływane przez  przewodniczącego  z zachowaniem zasad określonych w § 9.

 

3.      Plan pracy przygotowuje przewodniczący Rady przy  współudziale przewodniczących stałych komisji i przedstawia go Radzie do akceptowania na ostatniej sesji w roku.

 

4.      Rada może w ciągu roku dokonać zmian i uzupełnień w rocznym planie pracy.

 

 § 7.

 

 

 

1.      Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan pracy Rady przez przewodniczącego na wniosek Burmistrza lub grupy radnych stanowiącej co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w ciągu 7 dni od daty  złożenia wniosku.

 

 III.  Przygotowanie sesji.

 

 § 8.

 

 1.      Projekt porządku obrad , miejsce, termin, oraz godziny rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem.

 

 1. Przygotowanie materiałów na sesję Rady jak również obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Urząd.

 

                                                                       § 9.

 

 1.      O terminie sesji  zwyczajnej Rady zawiadamia się jej członków pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.

 

 1. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, planów społeczno-gospodarczych oraz rozpatrzenia sprawozdań i ich wykonania, zawiadamia się członków Rady co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
 2. W zawiadomieniu o sesji  podaje się: miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
 3. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

 

 1. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 1, 2  Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy  termin. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez  radnego  lub komisję tylko na początku obrad przed przyjęciem porządku obrad.

 

                                                                     § 10.

 

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

 

                                                                    § 11.

 

W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie należy zapewnić miejsca dla członków Rady,

 

a także miejsca dla publiczności.

 

 IV. Zasady  obradowania.

 

                                                                    § 12.

 

1.      Jeżeli przedmiotem sesji mogą być sprawy objęte tajemnicą niejawną, jawność sesji lub jej części zostają wyłączone i Rada obraduje  przy drzwiach zamkniętych.

 

2.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1 na wniosek co najmniej ¼ liczby radnych  obecnych na sesji, Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczności gminy lub poszczególnych obywateli, cała sesja lub obrady nad określonymi punktami  porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 13.

 

 1.      Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka  przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach /wiceprzewodniczący/.

 

 § 14.

 

 1.      W celu zapewnienia sprawniejszego przebiegu sesji przewodniczący Rady może zarządzić wybór sekretarza obrad.

 

2.      Wyboru  sekretarza obrad dokonuje Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

 1. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protokołu obrad, a także wykonuje inne czynności zlecone  przez przewodniczącego Rady.

 

 

 

§ 15.

 

 

 

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły

 

  „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie „

 

 2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum a w razie jego braku wyznacza

 

nowy termin posiedzenia i zamyka  obrady.

 

 § 16.

 

 1.      Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia do  uchwalenia projekt porządku obrad.

 

 1. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad  może wystąpić radny, Burmistrz na początku sesji.
 2. Po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 1 i 2 Rada w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad sesji.

 

 § 17.

 

 W porządku obrad w każdej zwyczajnej sesji Rady przewiduje się:

 

  1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią  uprzednio mieli możność zapoznać się radni w biurze Rady,
  2. zgłaszanie interpelacji i zapytań przez  radnych,
  3. sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady,
  4. krótką  informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.

 

                                                                     § 18.

 

1.      Interpelacje i zapytania  składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje udziela; przewodniczący Rady, przewodniczący merytorycznych komisji, burmistrz bądź  wyznaczony przez burmistrza pracownik urzędu.
 2. W przypadku niemożności udzielenia  natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie udziela się  pisemnie w terminie 14 dni.
 3. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce przewodniczącego Rady w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź  na pisemną interpelację  radnego udziela  się również w ciągu 14 dni.
 4. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłoszonych interpelacji i zapytań oraz czuwa nad ich  terminowym  załatwieniem.
 5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia  odpowiedzi na jego interpelacje do porządku obrad.                                  § 19.

Sprawozdanie z wykonania uchwał składa Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba

§ 20.                              

 

1. Przynajmniej raz na kwartał na sesji,  sprawozdanie ze swojej działalności składa 

 

 burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

 

2.Przynajmniej raz na rok  przewodniczący komisji lub wyznaczony członek składa sprawozdania  – z pracy komisji,  

 

§ 21.

 

 1.   Przewodniczący prowadzi obrady według    uchwalonego porządku otwierając

 

      i zamykając   dyskusję nad każdym z punktów.

 

2. W  uzasadnionych wypadkach przewodniczący może dokonać za zgodą Rady zmian

 

    w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

 

 § 22.

 

 1.      Przewodniczący  obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go do „rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
 2. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, bądź  uchybia  powadze  sesji, przewodniczący przywołuje  radnego „do porządku” a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
 3. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

 

                                                                          § 23.

 

 

1.      Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

 

 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których  przedmiotem  mogą być

 

      w szczególności sprawy:

 

  1. stwierdzenia  quorum,
  2. wycofanie określonego tematu z porządku obrad,
  3. zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,
  4. zamknięcie listy mówców,
  5. ustalenie czasu wystąpienia dyskutantów,
  6. tajnego głosowania,
  7. przeliczenie głosów,
  8. zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,
  9. zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania  projektu,
  10. przestrzeganie regulaminu obrad,
  11. przerwanie, odroczenie lub  zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 1. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.
 2. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu;
  1. Burmistrzowi,
  2. Radcy Prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wyjaśnienia w rozważnej sprawie.

 

 

 

§ 24.

 

 

 

1.      Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

 

  1. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie  sali  tym osobom spośród  publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

W razie oporu osób zakłócających wezwać organy porządkowe.

 

 § 25.

 

 1.      W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie  posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc prawną.

 

  1. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się  w protokóle.

 

                                                                       § 26.

 

Pod nieobecność radnego na sesji nie można kierować pod jego adresem żadnych zarzutów.

 

                                                                       § 27.

 

 

 

1.      Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję słowami „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie”.

 

 1. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
 2. Postanowienie ustępu 2 dotyczy także sesji, które objęło więcej niż jedno posiedzenie.
 3. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

 

 § 28.

 

 Do wszystkich osób  pozostających w miejscu obrad po zamknięciu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

 

 § 29.

 

 1.      Z każdej sesji pracownik Biura Rady sporządza protokół, który powinien zawierać:

 

  1. numer, datę i miejsce posiedzenia,
  2. nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
  3. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
  5. zatwierdzenie porządku obrad,
  6. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz  tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem  liczby głosów  „za” i „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  8. czas trwania sesji,

 

 

  1. podpis przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół.

 

 

 

 1. Do protokołu dołącza się:

 

–        listę obecności radnych  oraz osób obligowanych na posiedzeniu z urzędu,

 

–        listę gości zaproszonych,

 

–        listę podjętych przez radę uchwał,

 

–        pisemne usprawiedliwienie nieobecności na sesję radnych oraz osób delegowanych na posiedzenie z urzędu,

 

–        inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie  obrad.

 

 1. Protokół wykłada się do wglądu radnym w biurze Rady oraz na każdej następnej sesji.
 2. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami jednak  nie później niż na najbliższej sesji.
 3. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień  decyduje przewodniczący Rady  po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.
 4. Radny, którego wniosek nie został uwzględniony może przedłożyć je po sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 5. Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerami sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

 

 

 

V. Tryb głosowania.

 

 

§ 30.

 

 1.      Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

 

 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Rady.

 

 § 31.

 

 1.      W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

 

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy sekretarza, a w razie potrzeby również przy pomocy innych radnych.
 2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

 

                                                                       § 32.

 

1.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja  skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.

 

 1. W głosowaniu radni głosują za pomocą kart ostęplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania  a samo głosowanie przeprowadza

 

      wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie  

 

      przewodniczącym komisji.

 

 1. Komisja skrutacyjna przed  przystąpieniem do głosowania zapoznaje z regulaminem głosowania oraz objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności.
 2. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

 

 5.Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokółu z sesji rady.

6.W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.

 

                                                                     § 33.

 

W przypadku gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego, przepisy § 32 stosuje się odpowiednio. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwisko i imię radnego.

 

                                                                     § 34.

 

1.      Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w sposób aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 

 1. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie  wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
 2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.

 

                                                                    § 35.

 

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że inny tryb ich podejmowania przewidują przepisy  ustaw.

 

 VI. Uchwały Rady.

 

 

§ 36.

 

 1.      Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze  uchwał.

 

 1. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokóle z sesji.

 

                                                                        § 37.

 

1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

 

a.       datę i tytuł oraz kolejny numer,

 

b.      podstawę prawną,

 

c.       postanowienia merytoryczne,

 

d.      określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad ich realizacją,

 

e.       termin wejścia w życie uchwały, ewentualny czas jej obowiązywania.

 

2 W uchwałach podaje się numer sesji /cyframi rzymskimi/ kolejny numer uchwały

 

/cyframi arabskimi/, rok podjęcia uchwały.

 

3.      Projekty uchwał  podlegają zaopiniowaniu przez Sekretarza oraz osobę odpowiedzialną za obsługę prawną w Urzędzie.

 

 

4.      Projekty uchwał Rady przygotowane przez Burmistrza opiniują właściwe komisje Rady. Opinie komisji są odczytywane na sesji Rady przez przewodniczącego danej komisji.

 

5.      W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez komisję, grupę radnych, Burmistrz wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały.  Opinię Burmistrza do projektu uchwały przedstawia na sesji inicjator uchwały lub upoważniona przez Burmistrza osoba.

 

 

§ 38.

 

 Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, który prowadzi sesję.

 

 § 39.

 

 1.      Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji w biurze Rady.

 

2.      Odpisy uchwał /kopie/ przekazywane są Burmistrzowi do realizacji.

 

 § 40.

 

 1.      Burmistrz  przedkłada wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

2.      Uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium  Burmistrzowi jest on zobowiązany  przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

 

 
 

 

VII. Komisje Rady Miejskiej.

 

 § 41.

 

 1.      Komisje Rady podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonaniu jej zadania.

 

 § 42.

 

 1.      Tryb pracy komisji określa komisja we własnym zakresie.

 

2.      Przewodniczący Rady , nadzorujący pracę komisji w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenia Radzie  sprawozdania z działalności.

 

 § 43.

 

 1.      Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji zgodnie z planem pracy lub w miarę potrzeb po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

 


 

 

 

 

 

 

 

§ 44.

 

 1.      Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

 § 45.

 

 1.      Radni winni pełnić dyżury w swoich okręgach wyborczych w terminie i miejscu podanym do wiadomości wyborców.

 

2.      Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy przez :

 

-          informowanie mieszkańców  o stanie gminy,

 

-          konsultowanie spraw wnoszonych  pod obrady Rady,

 

-          propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

 

-          informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

 

-          przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców gminy.

 

2.      Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Miejskiej, pracach organów 

 

      i komisji do których zostali wybrani lub desygnowani.

 

3.      Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady,  posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

4.      Radny powinien w razie niemożności uczestniczenia w sesji, posiedzeniu komisji, powiadomić /o ile to możliwe/ z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

5.      Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

 § 46.

 

 1.      W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

 

2.      Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady.

 

3.      Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada winna wysłuchać radnego.

 

4.      Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 2 zapadają zwykłą większością głosów.

 

 § 47.

 

 Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust.3 ustawy  o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac zawierające określenie terminu

 

i charakteru zajęć  podpisane przez przewodniczącego  rady lub przewodniczącego komisji.

 

 

 

VIII. Przewodniczący Rady.

 

 § 48.

 

 Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz oraz kieruje jej pracami,

 

a w szczególności:

 

1.      zwołuje sesje Rady,

 

2.      przewodniczy obradom,

 

3.      nadzoruje pracę Biura Rady,

 

4.      przeprowadza głosowanie jawne nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały Rady,

 

5.      koordynuje prace komisji  Rady, w szczególności za pośrednictwem posiedzeń Przewodniczących Komisji stałych Rady,

 

6.      zapewnia realizację uprawnień Rady,

 

7.      może wystąpić do Burmistrza  celem opracowania opinii lub  ekspertyz w sprawach rozpatrywanych  przez Radę lub komisję,

 

8.      prowadzi rejestr klubów radnych.

 

9.      w  przypadku gdy przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji  przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, funkcję pełni zastępca przewodniczącego.

 

10.  składa informację o działaniach podejmowanych między sesjami.

 

 

 

IX. Obsługa Rady.

 

 

 

§ 49.

 

 

 

1.      Obsługę  prawną i  finansową  Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy,

 

      a bezpośrednią obsługę organizacyjno-techniczną Biuro Rady.

 

 

 

     2    Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym Rady ustalają  zakres, zasady i sposób

 

          obsługi Rady,  komisji oraz radnych.

 

 

 

X. Wspólne sesje Rad Gmin.

 

 

 

§ 50.

 

 

 

1.      Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą  /innymi Radami/.

 

2.      Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla  rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów  oraz z okazji uroczystości.

 

3.      Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych Rad.

 

4.      Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący Rad.

 

 

 

 § 51.

 

 

 

1.      Wspólna sesja jest prowadzona gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady.

 

2.      W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

 

3.      Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej Rady.

 

4.      Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych Rad.

 

5.      Do wspólnej sesji  mają zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowywania, zwoływania i przebiegu sesji.

 

Koszty wspólnej sesji  ponoszą  równomiernie Rady Gmin, biorące udział we wspólnej sesji chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 

 

 

§ 52.

 

 

 

Regulamin jest integralną częścią Statutu Gminy i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Do Statutu Gminy w Skaryszewie.

 

 

 

REGULAMIN  KOMISJI  REWIZYJNEJ

 

RADY MIEJSKIEJ W  SKARYSZEWIE

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 

 

 

 

§ 1.

 

 

 

1.     Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, zwany dalej                                         

 

   „Regulaminem” określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady    

 

    Miejskiej, zwanej dalej „Komisją”.

 

 

 

§ 2.

 

 

 

1.     Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  jest stałą  komisją powoływaną w celu  kontrolowania działalności  Burmistrza,  gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych  gminy.

 

2.     Celem działań  kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie  niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

 

3.     Komisja bada i ocenia na polecenie rady, materiały z kontroli działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także  materiałów z kontroli zewnętrznych.

 

4.     Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Komisja podlega Radzie.

 

 

 

I.                   Skład Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 4.

 

 

 

1.     Komisja składa się z : przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków wybieranych wyłącznie spośród radnych  uchwałą rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

2.     Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.

 

3.     W skład komisji  nie mogą być powołani radni pełniący funkcje  przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego Rady.

 

4.     Mandat członka  komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji  na przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady.

 

 

 

§ 5.

 

 

 

   Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności działania. Jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.

 

 

 

§ 6.

 

 

 

1.     Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

 

2.     W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.

 

3.     W wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada.

 

4.     Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu  do Rady -  w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

5.     W sprawach nie uregulowanych  w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

II.               Zadania kontrolne.

 

 

 

§ 7.

 

 

 

1. Komisja, kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych w zakresie zadań własnych gminy pod względem:

 

-         legalności,

 

-         gospodarności,

 

-         rzetelności,

 

-         celowości

 

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

2. Komisja, kontrolując działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy,      bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy.

 

 

 

§ 8.

 

 

 

   Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

 

 

§ 9.

 

 

 

1. Komisja może przeprowadzać następujące  rodzaje kontroli :

 

1/ kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub  

 

    obszerny zespół działań  tego podmiotu,

 

2/ problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu

 

    działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego

 

    działalności,

 

3/ sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej

 

    kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki.

 

 

 

§ 10.

 

 

 

1.     Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy komisji zatwierdzonym przez radę.

 

2.     Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem pracy komisji.

 

3.     Komisja może przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte zatwierdzonym planem pracy komisji.

 

 

 

§ 11.

 

 

 

   Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 10 dni roboczych.

 

 

 

§ 12.

 

 

 

1.     Kontroli komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań /kontrola wstępna/.

 

2.     Rada może nakazać komisji nie rozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez komisję. Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.

 

3.     Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

 

4.     Uchwały rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

 

5.     Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowej, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

 

 

§ 13.

 

 

 

1.     Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów w § 7 ust. 1.

 

2.     Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

3.     Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

 

III.           Tryb kontroli.

 

 

 

§ 14.

 

 

 

1.     Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.

 

2.     Przewodniczący komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

 

3.     Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka komisji.

 

4.     Kontrole /z zastrzeżeniem ust.6 i 9 / przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby /osobę/ wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

 

5.     Kontrolujący obowiązani  są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

 

6.     W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków komisji może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji oraz upoważnienia, o którym mowa w ust.5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje w których członek komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

 

7.     W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w  ust.6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie - do przewodniczącego, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

 

8.     W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust.7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, które podlegają włączeniu do akt komisji.

 

9.     Dla Przewodniczący komisji rewizyjnej na przeprowadzenie kontroli    

 

              nie  wymagane jest upoważnienie.

 

§ 15.

 

 

 

1.     W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 

2.     Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

 

 

§ 16.

 

 

 

1.     Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

 

2.     Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

 

3.     Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa w ust.1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 

4.     Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany  jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także  w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

 

5.     Zasady udostępniania wiadomości stanowiących informację niejawną lub tajemnicę służbową regulują powszechnie obowiązujące  przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17.

 

 

 

   Obowiązki, przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

 

 

 

§ 18.

 

 

 

   Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

 

 

IV.           Protokoły kontroli.

 

 

 

§ 19.

 

 

 

   Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

 

1/ nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

 

2/ imię i nazwisko kontrolującego /kontrolujących/,

 

3/ daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

 

4/ określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

 

5/ imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

 

6/ przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli

 

    wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego

 

    podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w

 

    protokole,

 

7/ datę i miejsce podpisania protokołu,

 

8/ podpisy kontrolującego /kontrolujących/ i kierownika kontrolowanego

 

    podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn

 

    odmowy,

 

9/ protokół pokontrolny może zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu

 

    usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

 

§ 20.

 

 

 

1.     W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia – w terminie  3 dni od daty odmowy – pisemnego  wyjaśnienia jej przyczyn.

 

2.     Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił przewodniczący komisji, składa on – na zasadach wyżej podanych

 

- wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady. 

 

 

 

 

 

§ 21.

 

 

 

1.     Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

 

2.     Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

 

 

§ 22.

 

 

 

   Protokół kontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania – otrzymują: przewodniczący rady, przewodniczący komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

 

 

 

 

V.               Zadania opiniodawcze.

 

 

 

§ 23.

 

 

 

1.     Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 

2.     Przewodniczący komisji  przedkłada opinię i wniosek, o których  mowa w pkt. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni  przed sesją .

 

3.     Wniosek, o którym mowa w pkt 1 przewodniczący komisji przesyła  do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie co najmniej 14 dni przed sesją absolutoryjną.

 

 

 

§ 24.

 

 

 

 

 

1.     Komisja opiniuje na piśmie wniosek ¼ ustawowego składu Rady w sprawie przeprowadzenia referendum odwołania Burmistrza z przyczyn innych niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium.

 

2.     Komisja wydaje także opinię w sprawach określonych w uchwałach Rady.

 

 

 

VI.  Plan pracy i sprawozdania komisji.

 

 

 

 

 

§ 25.

 

 

 

     1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie  do

 

    dnia 31 marca każdego roku.

 

3.     Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej:

 

-         terminy odbywania posiedzeń,

 

-         terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

 

a.     Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji. Komisja może przystąpić do wykonania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

 

 

§ 26.

 

 

 

1.     Komisja składa Radzie – w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

 

2.     Sprawozdanie powinno zawierać:

 

     1/ liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

 

     2/ wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

 

     3/ wykaz uchwał podjętych przez komisję,

 

     4/ wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z

 

         najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

 

    5/ ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w

 

        sprawie absolutorium.

 

3.     Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

 

 

VIII. Posiedzenia Komisji.

 

 

 

§ 27.

 

 

 

1.     Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez        

 

                    przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy komisji oraz w    

 

                    miarę potrzeb.

 

2. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji, które nie są  

 

   objęte planem pracy komisji, w formie pisemnej.

 

2.     Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek:

 

-         przewodniczącego rady,

 

-         nie mniej niż 3 radnych,

 

-         nie mniej niż 2 członków komisji.

 

3.     Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwoływania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

 

     5. Przewodniczący komisji może zaprosić  na posiedzenia komisji:

 

1/ radnych nie będących członkami komisji,

 

2/ osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych        

 

     lub ekspertów.

 

6.     W posiedzeniach komisji mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

 

7.     Z posiedzenia komisji należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

 

§ 28.

 

 

 

    1.Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności  co   

 

   najmniej połowy składu komisji.

 

2.Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

 

 

§ 29.

 

 

 

Obsługę biurową zapewnia Burmistrz.

 

 

 

§ 30.

 

 

 

1.     Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji.

 

2.     W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych , przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Burmistrza  do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.

 

 

 

§ 31.

 

 

 

1.     Komisja może na zlecenie rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 

2.     Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeniach dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez członków  komisji rewizyjnej i radnych – członków innych komisji Rady.

 

3.     Przewodniczący komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

 

4.     Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

5.     Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

 

 

 

 

§ 32.

 

 

 

    Komisja może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 4
Do Statutu Gminy Skaryszew

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna .
Filie biblioteczne w : Makowie, Odechowie, Modrzejowicach.

5. Przedszkole Samorządowe w Skaryszewie.

6. Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu.

7. Zespół Szkół w Skaryszewie.

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie.

9. Publiczne Szkoły Podstawowe w Makowie

10. PSP w Odechowie

11. PSP w Dzierzkówku Starym

12. PSP w Wólce Twarogowej

13. PSP w Chomentowie Puszcz

14. PSP w Modrzejowicach

15. PSP w Sołtykowie.

16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie.


Załącznik Nr 6
do Statutu Gminy Skaryszew

WYKAZ SOŁECTW MIASTA I GMINY SKARYSZEW
1. Anielin
2. Antoniów
3. Bogusławice
4. Bujak
5. Chomentów Puszcz
6. Chomentów Socha
7. Chomentów Szczygieł
8. Dzierzkówek Stary
9. Dzierzkówek Nowy
10. Edwardów
11. Gębarzów
12. Kolonia Gębarzów
13. Grabina
14. Huta Skaryszewska
15. Janów
16. Kobylany
17. Kazimierówka
18. Kłonowiec Koracz
19. Kłonowiec Kurek
20. Makowiec
21. Maków
22. Miasteczko
23. Modrzejowice
24. Maków Nowy
25. Niwa Odechowska
26. Odechów
27. Odechowiec
28. Podsuliszka
29. Sołtyków
30. Tomaszów
31. Wólka Twarogowa
32. Wilczna
33. Wymysłów
34. Zalesie
35. Osiedle „Centrum”
36. Osiedle „Gaj”
37. Osiedle „Wincentów”
38. Osiedle Budki”

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2017 23:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 865
15 maja 2017 23:11 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)