Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres

ul.Piaseckiego 15

26-640 Skaryszew

Telefon

48 6103-022

Stanowiska

Dyrektor

Sekretariat

48 6103-178

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W dniu 30 grudnia 1996 roku na podstawie Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r . Nr 9 poz.43 ) Rada Miasta i Gminy Skaryszew podjęła Uchwałę Nr XX/131/96 w sprawie utworzenia jednostki komunalnej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie „ z siedzibą w Skaryszewie przy ulicy Piaseckiego 15.

Organem założycielskim jest Rada Miejska w Skaryszewie, która wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy w Skaryszewie sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu.

Zakres działalności Zakładu obejmuje teren miasta i gminy Skaryszew. Ponadto Zakład może współpracować z sąsiednimi gminami w oparciu o dwustronne umowy, zlecenia oraz porozumienia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie jest zakładem użyteczności publicznej mającym na celu maksymalne, bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie zbiorowych potrzeb komunalnych ludności oraz jednostek prowadzących działalność gospodarczą na terenie jego działania.

Przedmiotem działalności zakładu jest:

Działalność z zakresy zbiorowego zaopatrzenia w wodę : utrzymanie ujęć i stacji uzdatniania wody, utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej, prowadzenie inwestycji z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowej.
Działalność z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków : utrzymanie i obsługa oczyszczalni ścieków, utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej, prowadzenie inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, obsługa gminy w zakresie wywozu nieczystości płynnych.
Administrowanie i utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych. Ustalenie zakresu zadań rzeczowych dla Zakładu dokonywane jest przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Burmistrz może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań jeżeli jest to niezbędne do zaspokajania potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinie objętej działalnością Zakładu.

Zakładem zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Dyrektor Zakładu wykonuje swoje funkcje za pomocą podległego mu personelu. Pracownicy Zakładu zatrudniani są przez Dyrektora w ramach limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2017 19:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2362
13 listopada 2019 16:26 (Tomasz Kalita) - Usunięcie stanowiska.
23 kwietnia 2019 14:14 (Tomasz Kalita) - Dodanie załącznika.
23 kwietnia 2019 14:14 (Tomasz Kalita) - Dodanie załącznika.