Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy PSP w Makowcu

Roboty obejmują: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, układanie kabli pod oświetlenie wraz z robotami ziemnymi, układanie rur ochronnych, podłączenie przewodów w słupach oświetlen

Budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka w Skaryszewie

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka w Skaryszewie” Roboty obejmują: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, układanie kabli pod oświetlenie&nb

Dostawa ubrań specjalnych NOMEX RAPTOR NXT GOLD dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Przedmiotem zapytania jest dostawa ubrań specjalnych NOMEX RAPTOR NXT GOLD – 25 kompletów dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Skaryszew. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków. Oferowane towary muszą posiadać wszystkie prawnie wymagane...

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet dla 47 Beneficjentów na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 40 gospodarstw domowych, oraz 7 szkół zgodnie z wykazem lokalizacji stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, o parametrach: stały dostęp do sieci Internet, transfer do komputera użytkownika w gospodarstwie domowym (download) minimum 2 Mb/s, transfer...

„Budowa oświetlenia na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie ” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wyposażenia sportowego dla Klubu Senior+ w Makowcu Gmina Skaryszew.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 1 drukarki dla Klubu Senior+ w Makowcu gmina Skaryszew

Wypozażenien dla Klubu Senior+

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wyposażenie dla Klubu Senior+ w Makowcu gmina Skaryszew w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, realizowanego przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 102/19...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektowe dla przedsięwziecia pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej w Makowie

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektowe dla przedsięwziecia pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej w Makowie - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający: Gmina Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew