Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego w 2020 roku

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2020 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew. Uwaga: Ofertę należy złożyć na poprawionym druku oferty (zał. nr 1).

Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew”

Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne...

Wykonanie dokumentacji projektowej - Budowy sieci wodociągowej

Wykonanie dokumentacji projektowej - "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Odechowiec-Wyglądała"

Wykonanie podziałów 20 nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Zaproszenie dozłożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 10 opasek monitorujących stan zdrowia wraz z kompleksową usługą całodobowego centrum teleopieki w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wykonanie usług równiarką samojezdną w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług równiarką samojezdną w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew. Przewidywana ilość usług – 230 mg. Oznaczenie CPV: 43221000-8, 455

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektowe dla przedsięwziecia pn.: Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej w Makowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew zapr

Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy budynku zaplecza techniczno-sanitarnego bulwaru wraz infrastrukturą towarzyszącą – II etap

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Wykonanie podziałów nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skaryszew” obejmująca 1893 szt. punktów świetlnych (oprawy sodowe - 1840 sztuk, oprawy metalohalogenkowe – 28 sztuk i LED – 25 sztuk).