Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert Posiłek w szkole i w domu - doposażenie stołówki szkolnej

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia stołówki szkolnej pn: Posiłek w szkole i w domu -doposażenie stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice"

1. Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice” W ramach dokumentacji należy wykonać między innymi: - projekt budowlano-wykonawczy; - przedmiar robót, kosztorys inwestorski; - szczegółowe specyfikacje techniczne, -

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki nr 103 położonej w obrębie Kazimierówka

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Remont drogi dojazdowej w miejscowości Kobylany

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej w miejscowości Kobylany Roboty obejmują: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,325km; 2) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1625m2; 3) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 6cm – 410m2; 4) podbudowa...

Pełnienienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie”

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie”

Opracowanie dokumentacji projektowych

Opracowanie dokumentacji projektowych: CZĘŚĆ 1 : Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 207 w miejscowości Niwa Odechowska CZĘŚĆ 2 : Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 307 w miejscowości Kłonowiec Koracz CZĘŚĆ 3 : Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 152/1 w miejscowości Zalesie CZĘŚĆ 4 : Budowa siłowni plenerowej...

Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew” zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych mają obejmować ocenę...

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SKARYSZEW – 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zadanie: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SKARYSZEW – 2020

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy remizo-świetlicy w systemie modułowym na działce gminnej w miejscowości Zalesie”

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy remizo-świetlicy w systemie modułowym na działce gminnej w miejscowości Zalesie” oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń obejmujących wszystkie niezbędne branże projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego....