Przetargi

Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego

Ogłoszenie nr 578888-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

Gmina Skaryszew: Budowa pumptracku na działkach nr 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa toru pumptrac o nawierzchni asfaltowej na działkach 1106/2 i 1105/3 w Skaryszewie przy ulicy Wojska Polskiego. Parametry toru : - powierzchnia zagospodarowania – 622m2 - pow. asfaltowa w rzucie – 247m2 - szerokość warstwy jezdnej toru – 1,7m - wysokość zakrętów - band – nasyp / asfalt 1,4/0,9m - grubość warstwy asfaltu – 0,07m ROZWIĄZANIA BUDOWLANE Projektowany obiekt jest konstrukcją ziemną wyprofilowaną w kształt założonych pofałdowań ze skarpami, z warstwą nawierzchni bitumicznej kształtującej zasadniczą trasę przejazdu. Konstrukcja nawierzchni toru rowerowego pumptrack : - na terenie projektowanego toru rowerowego należy usunąć glebę i wykonać korytowanie na głębokość ~75cm - grunt rodzimy zagęścić do Is=1,00 - w przypadku wystąpienia gruntów nasypowych lub organicznych grunt ten należy usunąć a ubytek wypełnić pospółką, zagęszczoną mechanicznie do Is=1,00 - koryto należy wyłożyć geowłókniną - wykonać warstwę odsączającą z pospółki grubości 40 cm, zagęszczoną mechanicznie do Is=1,00 - wykonać nasyp tworzący geometrię i konstrukcję toru o kształcie i wymiarach zgodnie z danymi w części rysunkowej. Konstrukcja nasypu z kruszywa mineralno – piaszczystego zagęszczona mechanicznie do Is=1,00. Grubość warstwy od około 15 do 94 cm. - wykonać podbudowę pod ułożenie nawierzchni bitumicznej z kruszywa łamanego frakcji 0-22 zagęszczonego mechanicznie do Is=1,00. - skarpy profilować o nachyleniu min 1:1,5 - wykonać nawierzchnię toru z asfaltobetonu (warstwa wiążąca o grubości 4cm, warstwa ścieralna o grubości 3cm) typu AC8 na bazie asfaltu drogowego D50/70. Krawędzie toru powinny być zagęszczone i fazowane podczas układania mieszanki. Łączenia odcinków toru powinny być wykonane na gorąco. W przypadku łączenia odcinków zimnych z ciepłymi należy zastosować taśmy bitumiczne. - na skarpach toru należy wykonać nasypy z ziemi urodzajnej i założyć nawierzchnię trawiastą zgodnie z wytycznymi zawartymi w niżej opisanym punkcie – nawierzchnia trawiasta. Nawierzchnia trawiasta - Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez ułożenie warstwy z ziemi urodzajnej grubości 10cm, wyrównanie, usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. - Przed siewem nasion ziemię należy wałkować wałkiem gładkim. - Następnie teren po zasiewie trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać wałkiem- kolczatką lub zagrabić. - Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. - Podłoże przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. - W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. Zakupu nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. - Rodzaj mieszanki nasion należy dostosować do miejsca. - Nasiona wysiewać na wilgotna glebę. - Zaleca się termin zakładania trawnika przewidzieć na późne lato (przełom sierpnia i września), ewentualnie wiosnę (przełom kwietnia i maja). - Na terenie płaskim nasiona traw są wysiewane w ilości 4 kg na 100m² - Należy użyć siewnika do trawy w celu równomiernego jej wysiania. - Po wysianiu nasiona powinny znajdować się na głębokości 0,5-1,0 cm pod powierzchnią ziemi. Aby to osiągnąć należy przemieszać nasiona z ziemią grabiami 6 lub wałem kolczatką. Następnie wałować ziemię lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia warunków do podsiąkania wody ODWODNIENIE TORU Odwodnienie grawitacyjnie na tereny zielone zlokalizowane wewnątrz pętli toru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia : dokumentacja projektowa, przedmiar robót. UWAGA 1. Zamawiający informuje, iż w terminie realizacji niniejszego zadania na działce nr 1106/2 będzie trwała realizacja budowy dodatkowego zjazdu od ul. Wyszyńskiego, utwardzenie placu oraz rozbiórka budynków garażowych. W związku z tym Wykonawcy obu zadań zobowiązani będą do wspólnej koordynacji robót budowlanych i udostępnienia możliwości przejazdu sprzętem budowlanym. 2. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 7) zawiera szerszy zakres niż objęty niniejszym zamówieniem – zamówieniem objęte są wyłącznie roboty związane z budową pumptracku zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska I Gospodarowania Mieniem Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2019 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Zawadzka-Kupka
Ilość wyświetleń: 385
14 sierpnia 2019 12:28 (Katarzyna Zawadzka-Kupka) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2019 10:44 (Katarzyna Zawadzka-Kupka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__przedmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2019 10:43 (Katarzyna Zawadzka-Kupka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__dokumentacja_projektowa.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)