Wybory Samorządowe

Zasady dopisywania się do stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Skaryszew

        STANOWISKO   BURMISTRZA MIASTA  I GMINY SKARYSZEW

dotyczące zasad dopisywania się do stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy Skaryszew

Zgodnie z  ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 754 z póżn.  zm.)

 Art. 19. § 1. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

1)   kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2)   pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

§ 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w § 1, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

 Art. 20.  § 2. Wójt przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 1, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

 

            W związku z powyższym do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oprócz w/w dokumentów należy dołączyć:

  • w przypadku właścicieli nieruchomości :

Pisemna Deklaracja Zawierająca Informacje Niezbędne Do Wpisania Do Rejestru Wyborców  powinna zawierać adnotację, że osoba na stałe zamieszkuje pod adresem wskazanym w deklaracji oraz być opatrzona podpisem i pieczęcią Sołtysa miejscowości / Przewodniczącego Rady Osiedlowej


  • pozostałe osoby
  1. Oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu o tym , że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu
  2. wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do stanowiska

 

Wnioski nie spełniające wymaganych kryteriów  będą skutkowały decyzją odmowną.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2018 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 709
24 sierpnia 2018 11:39 (Tomasz Kalita) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2018 11:33 (Tomasz Kalita) - Dodanie załącznika [deklaracja_wyborcy__do_wniosku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2018 11:32 (Tomasz Kalita) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_wlasciciela_lokalu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)