Obwieszczenia, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Protokół nr 3/2016 z dnia 10 maja 2016r. z komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

I . ZLECAJĄCY:

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6, 26 640 Skaryszew

II. ZAKRES ZADAŃ:
1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Ochronie i promocji zdrowia
3. Wypoczynku dzieci i młodzieży

III. Postępowanie przeprowadzono w trybie otwartego konkursu ofert – ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239)

IV. Termin składania ofert - upłynął dnia 4 maja 2016r.

V. Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert na wyżej cytowane zadania ustaliła, że do dnia 4 maja 2016r. wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu ul. Kościelna 5.
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ PROVIDENTIAE DEI” z siedzibą w Skaryszewie ul. J. Kochanowskiego 16g.
3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Skaryszew.
4. PARAIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii św. Jakuba w Skaryszewie.
5. Stowarzyszenie” Słoneczko” z siedzibą w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16g

Podmioty uprawnione złożyły oferty na realizacje zadania:

I. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu ul. Kościelna 5.
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ PROVIDENTIAE DEI” z siedzibą w Skaryszewie ul. J. Kochanowskiego 16g.
3. Stowarzyszenie” Słoneczko” z siedzibą w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16g.

II. Ochrona i promocja zdrowia

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Skaryszew.

III. Wypoczynek dzieci i młodzieży

1. PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii św. Jakuba w Skaryszewie.

VI. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 5 podmiotów.
Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest w Kryterium Oceny Merytorycznej Oferty.

VII. WNIOSKI Komisji Konkursowej:

1. Komisja Konkursowa dokonując analizy złożonych ofert zaobserwowała, że nie wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych wykorzystują możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł ( PEFRON, sponsorzy) do realizacji swoich działań. Ze środków z PFRON korzysta jedynie stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROVIDENTIAE DEI
2. Ponadto brak jest dokładnie przeprowadzonej diagnozy problemu.
3. Bardzo często cele mylone są z działaniami.
4. Powtarzalność działań, brak innowacyjności.
5. Brak informacji, w jaki sposób prowadzone działania wpływają na poprawę warunków życia beneficjentów ostatecznych zadania.
6. Brak określonych rezultatów


Komisja Konkursowa wnioskuje o udzielenie dotacji:

I. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Caritas Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu ul. Kościelna 5 w wysokości 11 000 zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych).

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ PROVIDENTIAE DEI” z siedzibą w Skaryszewie ul. J. Kochanowskiego 16g w wysokości 15 000,00zł( słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3. Stowarzyszenie” Słoneczko” z siedzibą w Skaryszewie ul. Kochanowskiego 16g w wysokości 14 000,00zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

II. Ochrona i promocja zdrowia:

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Skaryszew w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III. Wypoczynek dzieci i młodzieży:

1. PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii św. Jakuba w Skaryszewie w wysokości 15 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 00:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 310
23 maja 2017 00:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_35.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 00:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 00:24 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)