Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew:

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 14/3 o pow. 0,5495ha, położonej w miejscowości Huta Skaryszewska

Cena wywoławcza: 18 600 zł

a.Właścicielem przedmiotowej działki jest Gmina Skaryszew; dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00026472/1;

b.Kształt nieruchomości to wydłużony w kierunku północ - południe prostokąt, przylegający krótszymi bokami od strony północnej i południowej do gminnych dróg gruntowych;

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej oraz niezabudowane, stanowiące grunty rolne. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działka położona w terenie uzbrojonym w podstawową infrastrukturę techniczną w postaci napowietrznej linii energii elektrycznej oraz wodociągu, które to media zlokalizowane w rejonie.

d.Działka Nr 14/3 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe i istniejącej zabudowy zagrodowej – pas pierwszych 600m,

w pozostałej części elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 209zł.

2. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 31/3 o pow. 0,8842ha, położonej w miejscowości Huta Skaryszewska

Cena wywoławcza: 16 400 zł

a.Właścicielem przedmiotowej działki jest Gmina Skaryszew; dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00026472/1;

b.Kształt nieruchomości to wydłużony w kierunku północ - południe prostokąt, przylegający krótszym bokiem od strony północnej do gminnej drogi gruntowej;

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej. Działka położona w terenie uzbrojonym w podstawową infrastrukturę techniczną w postaci napowietrznej linii energii elektrycznej oraz wodociągu, które to media zlokalizowane w rejonie.

d.Działka Nr 31/3 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe i istniejącej zabudowy zagrodowej – pas pierwszych 60m,

w pozostałej części rolnicza przestrzeń produkcyjna.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 209zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.).

2.Przetargi odbędą oddzielnie na każdą nieruchomość w dniu 11.01.2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin
i godzina przetargu

1

Nr 14/3

Huta Skaryszewska

18 600 zł

1 860zł

11.01.2016r. - godz. 9.00

2

Nr 31/3

Huta Skaryszewska

16 400zł

1 640zł

11.01.2016r. - godz. 10.00

3.Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 5.01.2016r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.

4.Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

dowodu tożsamości,

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

5.Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

8.Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargów, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 2a Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 610 30 89 wew. 116.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 22:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 372
22 maja 2017 22:53 (Administrator ) - Dodanie załącznika [huta_skaryszewska_raster_dzialka_nr_14_3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 22:53 (Administrator ) - Dodanie załącznika [huta_skaryszewska_dzialka_nr_31_3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 22:52 (Administrator ) - Dodanie załącznika [huta_skaryszewska_dzialka_nr_14_3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)