Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4039 o pow. 0,1292ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej

Cena wywoławcza: 52 720 zł

a.Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Skaryszew; jej stan prawny został uregulowany w KW RA1R/00036173/8;

b.Działka usytuowana przy asfaltowej drodze gminnej – ul. Czeremchowej,
w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stacji trafo, jak również w dalszym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zlokalizowanej wzdłuż ul. Słowackiego;

c.Działka położona w terenie uzbrojonym w pełną infrastrukturę techniczną, w postaci energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz linii telefonicznej, które to media zlokalizowane są w ul. Czeremchowej. Ponadto przez teren działki przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, telefonicznej i energii elektrycznej wysokiego napięcia;

d.Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, która jednym z krótszych boków od strony północnej przylega do ul. Czeremchowej;

e.Działka Nr 4039 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka zlokalizowana jest w obszarze terenów o funkcji: tereny zabudowane i zabudowy zwartej o charakterze zabytkowym.

f.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

g.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

h.W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 16.06.2015r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 356 o pow. 1,6000ha , położonej w miejscowości Bujak

Cena wywoławcza: 15 300 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311/R/15 z dnia 16.03.2015r.; dla nieruchomości nie prowadzona jest księga wieczysta;

b.Kształt nieruchomości to wąski prostokąt, wydłużony w kierunku północ- południe, przylegający krótszymi bokami od strony północnej i południowej do polnych dróg gruntowych.

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne oraz tereny zadrzewione. Działka położona w terenie uzbrojonym
w podstawowe media zlokalizowane w rejonie, przy czym przez teren działki biegnie napowietrzna sieć energii elektrycznej;

d.Działka Nr 356 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym – pas pierwszych 700m,

w pozostałej części pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

2.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 357/1 o pow. 1,6300ha , położonej w miejscowości Bujak

Cena wywoławcza: 15 600 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311/R/15 z dnia 16.03.2015r.; dla nieruchomości nie prowadzona jest księga wieczysta;

b.Kształt nieruchomości to wąski prostokąt, wydłużony w kierunku północ- południe, przylegający krótszymi bokami od strony północnej i południowej do polnych dróg gruntowych,

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne oraz tereny zadrzewione. Działka położona
w terenie uzbrojonym w podstawowe media zlokalizowane w rejonie, przy czym przez teren działki biegnie napowietrzna sieć energii elektrycznej;

d.Działka Nr 357/1 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym – pas pierwszych 700m,

w pozostałej części pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

3.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/12 o pow. 0,2200 ha, położonej w miejscowości Huta Skaryszewska

Cena wywoławcza: 19 950 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/R/2015 z dnia 24.03.2015r. (znak: SPN-R-7510.7.2015.DK); dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/30740/2;

b.Kształt nieruchomości to wydłużony w kierunku wschód - zachód prostokąt, przylegający jednym z krótszych boków od strony wschodniej do asfaltowej drogi gminnej;

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Działka położona w terenie uzbrojonym w podstawową infrastrukturę techniczną w postaci napowietrznej linii energii elektrycznej oraz wodociągu, które to media zlokalizowane w rejonie.

d.Działka Nr 77/12 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe i zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – pas pierwszych 150m,

w pozostałej części elementy systemu przyrodniczego.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

4.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/19 o pow. 0,1300 ha, położonej w miejscowości Huta Skaryszewska

Cena wywoławcza: 11 800 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/R/2015 z dnia 24.03.2015r. (znak: SPN-R-7510.7.2015.DK); dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/30740/2;

b.Kształt nieruchomości to wydłużony w kierunku wschód - zachód prostokąt, przylegający jednym z krótszych boków od strony wschodniej do asfaltowej drogi gminnej;

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Działka położona w terenie uzbrojonym w podstawową infrastrukturę techniczną w postaci napowietrznej linii energii elektrycznej oraz wodociągu, które to media zlokalizowane w rejonie.

d.Działka Nr 77/19 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe i zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – pas pierwszych 150m,

w pozostałej części elementy systemu przyrodniczego.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

1.Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 518
j. t.).

2.Przetargi odbędą oddzielnie na każdą nieruchomość w dniu 20.08.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin
i godzina przetargu

1

4039

Skaryszew

52 720zł

5 272zł

20.08.2015r. - godz. 9.00

2

356

Bujak

15 300 zł

1 530zł

20.08.2015r. - godz. 10.30

3

357/1

Bujak

15 600zł

1 560zł

20.08.2015r. - godz. 11.30

4

77/12

Huta Skaryszewska

19 950zł

1 995zł

20.08.2015r. - godz. 12.30

5

77/19

Huta Skaryszewska

11 800 zł

1 180zł

20.08.2015r. - godz. 13.30

3.Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14.08.2015r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.

4.Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

dowodu tożsamości,

w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

5.Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

8.Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargów, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 2a Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 610 30 89 wew. 116.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 22:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 318
22 maja 2017 22:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [huta_skaryszewska_dzialka_nr_77_19.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 22:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [huta_skaryszewska_raster_dzialka_nr_77_19.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 22:24 (Administrator ) - Dodanie załącznika [huta_skaryszewska_raster_dzialka_nr_77_12.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)