Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.)

1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 356 o pow. 1,6000ha , położona w miejscowości Bujak

  • Wartość nieruchomości: 15 300 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311/R/15 z dnia 16.03.2015r.; dla nieruchomości nie prowadzona jest księga wieczysta;

b.Kształt nieruchomości to wąski prostokąt, wydłużony w kierunku północ- południe, przylegający krótszymi bokami od strony północnej i południowej do polnych dróg gruntowych,

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne oraz tereny zadrzewione. Działka położona
w terenie uzbrojonym w podstawowe media zlokalizowane w rejonie, przy czym przez teren działki biegnie napowietrzna sieć energii elektrycznej;

d.Działka Nr 356 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym – pas pierwszych 700m,

w pozostałej części pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

2.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 357/1 o pow. 1,6300ha , położona w miejscowości Bujak

  • Wartość nieruchomości: 15 600 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311/R/15 z dnia 16.03.2015r.; dla nieruchomości nie prowadzona jest księga wieczysta;

b.Kształt nieruchomości to wąski prostokąt, wydłużony w kierunku północ- południe, przylegający krótszymi bokami od strony północnej i południowej do polnych dróg gruntowych,

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne oraz tereny zadrzewione. Działka położona
w terenie uzbrojonym w podstawowe media zlokalizowane w rejonie, przy czym przez teren działki biegnie napowietrzna sieć energii elektrycznej;

d.Działka Nr 357/1 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

elementy systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym – pas pierwszych 700m,

w pozostałej części pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

3. Nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/12 o pow. 0,2200 ha, położoną w miejscowości Huta Skaryszewska

Wartość nieruchomości: 19 950 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/R/2015 z dnia 24.03.2015r. (znak: SPN-R-7510.7.2015.DK); dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/30740/2;

b.Kształt nieruchomości to wydłużony w kierunku wschód - zachód prostokąt, przylegający jednym z krótszych boków od strony wschodniej do asfaltowej drogi gminnej;

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Działka położona w terenie uzbrojonym
w podstawową infrastrukturę techniczną w postaci napowietrznej linii energii elektrycznej oraz wodociągu, które to media zlokalizowane w rejonie.

d.Działka Nr 77/12 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe i zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – pas pierwszych 150m,

w pozostałej części elementy systemu przyrodniczego.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

4. Nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/19 o pow. 0,1300 ha, położoną w miejscowości Huta Skaryszewska

Wartość nieruchomości: 11 800 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/R/2015 z dnia 24.03.2015r. (znak: SPN-R-7510.7.2015.DK); dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/30740/2;

b.Kształt nieruchomości to wydłużony w kierunku wschód - zachód prostokąt, przylegający jednym z krótszych boków od strony wschodniej do asfaltowej drogi gminnej;

c.Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny niezabudowane stanowiące grunty rolne. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Działka położona w terenie uzbrojonym
w podstawową infrastrukturę techniczną w postaci napowietrznej linii energii elektrycznej oraz wodociągu, które to media zlokalizowane w rejonie.

d.Działka Nr 77/19 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe i zabudowy mieszkaniowej zagrodowej – pas pierwszych 150m,

w pozostałej części elementy systemu przyrodniczego.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.), że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania
z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 (pok. 2a), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew,
w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 na okres 21 dni, tj. 27.05.2015r. do 16.06.2015r. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie - pokój Nr 2a, tel. 48 610 30 89 wew. 116.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 22:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 260
22 maja 2017 22:17 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)