Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew:


Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1863/5 o pow. 2,2770ha, położonej w miejscowości Skaryszew

Cena wywoławcza: 117 630 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WRR.R.DK.77101/47/06
z dnia 24.08.2006r.; dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00048961/6.

b.Działka usytuowana jest przy drodze gruntowej, w otoczeniu terenów rolnych, oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej; w odległości ok. 300m od ul. Partyzantów w Skaryszewie.

c.Kształt nieruchomości to wielobok, o szerokości frontowej ok. 60m. Ponadto
w pasie obejmującym ok. 170m długości działki, jej szerokość wynosi ok. 100m.

d.Działka Nr 1863/5 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 307,50zł.

g.W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 31.03.2015r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

 

Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.Nieruchomość gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, łącznie stanowiących jedną całość,
o pow. 0,1066ha,
położonych w miejscowości Skaryszew, przy ul. Błonie.

Cena wywoławcza netto: 55 440zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23%

a.Dla działek Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, razem stanowiących jedną całość, o łącznej pow. 0,1066ha, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Radomiu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr RA1R/00036173/8

b.Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Błonie w Skaryszewie, posiada bezpośredni dostęp z w/w ulicy o nawierzchni asfaltowej.

c.Kształt nieruchomości to trapez o zorientowaniu dłuższych boków na kierunek północ – południe; działka o szerokości frontowej ok. 20m oraz głębokości po krótszym boku ok. 40m i dłuższym boku ok. 61m.

d.Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o ustaleniu warunków zabudowy nr 22/13
z dnia 19.02.2013r.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 307,50zł.

g.W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono: w dniu 23.07.2014r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony, w dniu 19.01.2015r. drugi ustny przetarg nieograniczony oraz w dniu 31.03.2015r. trzeci ustny przetarg nieograniczony, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku nabywcy.

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 124 o pow. 0,2100ha, położonej w miejscowości Wólka Twarogowa.

Cena wywoławcza: 7 900 zł

a.Gmina Skaryszew stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1667/R/14 z dnia 19.11.2014r.; dla nieruchomości nie prowadzona jest księga wieczysta;

b.Działka usytuowana przy asfaltowej drodze gminnej, w otoczeniu terenów rolnych, jak również w niedalekim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej oraz budynku szkoły;

c.Kształt nieruchomości zbliżony do wąskiego prostokąta, wydłużonego
w kierunku północ – południe, przylegającego jednym z krótszych boków od strony południowej do asfaltowej drogi gminnej;

d.Działka Nr 124 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka wskazana jest pod:

tereny mieszkaniowo – usługowe oraz zabudowy zagrodowej na głębokości 70m,

w dalszej części nieruchomości – pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz elementy systemu przyrodniczego.

e.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

f.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

2.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4039 o pow. 0,1292ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej

Cena wywoławcza: 65 900 zł

a.Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Skaryszew; jej stan prawny został uregulowany w KW RA1R/00036173/8;

b.Działka usytuowana przy asfaltowej drodze gminnej – ul. Czeremchowej,
w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stacji trafo, jak również w dalszym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zlokalizowanej wzdłuż ul. Słowackiego;

c.Działka położona w terenie uzbrojonym w pełną infrastrukturę techniczną, w postaci energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz linii telefonicznej, które to media zlokalizowane są w ul. Czeremchowej. Ponadto przez teren działki przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, telefonicznej i energii elektrycznej wysokiego napięcia;

d.Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, która jednym z krótszych boków od strony północnej przylega do ul. Czeremchowej;

e.Działka Nr 4039 nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew, działka zlokalizowana jest w obszarze terenów o funkcji: tereny zabudowane i zabudowy zwartej o charakterze zabytkowym.

f.Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

g.Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 209zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 518
j. t.).

2.Przetargi odbędą oddzielnie na każdą nieruchomość w dniu 16.06.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin
i godzina przetargu

1

1863/5

Skaryszew

117 630 zł

11 763zł

16.06.2015r. - godz. 9.00

2

Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25

Skaryszew

55 440zł (netto)

5 544zł

16.06.2015r. - godz. 10.30

3

124

Wólka Twarogowa

7 900zł

790zł

16.06.2015r. - godz. 12.00

4

4039

Skaryszew

65 900zł

6 590zł

16.06.2015r. - godz. 13.30

3.Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 10.06.2015r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.

4.Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

dowodu tożsamości, w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

5.Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

8.Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargów, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 2a Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 610 30 89 wew. 116.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 22:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 308
22 maja 2017 22:15 (Administrator ) - Dodanie załącznika [4039.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 22:14 (Administrator ) - Dodanie załącznika [124.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 22:14 (Administrator ) - Dodanie załącznika [1218_12_1218_23_1218_25.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)