Obwieszczenia, Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Skaryszewie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie.

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 ze zmianami). 2.Zgodnie z§1ust,2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zmianami)

oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania

i rozwoju publicznej szkoły,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

c ) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym

mowa w lit c.,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata na zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,.

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. .

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z póz. zm.)

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.), w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię

karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku

nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r
Nr 97,poz. 674, z póżn .zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164,poz.1365, z póżn. zm. ) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn .zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ’’Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Skaryszewie”

w terminie do 07 lipca 2014r. do godz. 15.30 osobiście w kancelarii urzędu lub na adres: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6

woj. mazowieckie.

Konkurs został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.skaryszew.pl , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole, której dotyczy konkurs.

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skaryszew.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani pisemnie lub telefonicznie przez przewodniczącego komisji konkursowej.

6. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być

własnoręcznie podpisane.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Czajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 355
22 maja 2017 16:29 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)