Obwieszczenia, Ogłoszenia

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie udostępnia następujące informacje [zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)]:

a) o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
SITA RADOM SP. Z O.O.
UL. WITOSA 76
26-600 RADOM
TEL +48 (48) 345 92 26
FAX +48 (48) 333 22 71
WWW.SITA.RADOM.PL

b) o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 
PPUH RADKOM SP. Z O.O.
UL. WITOSA 76
26-600 RADOM

c) o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie za-mówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
- 8,15 %

d) o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15- p. Jacek Woźniak (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie)

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

 

e) o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.3), zawierające: 
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
SITA RADOM SP. Z O.O.
UL. WITOSA 76
26-600 RADOM
TEL +48 (48) 345 92 26
FAX +48 (48) 333 22 71
WWW.SITA.RADOM.PL

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 422
22 maja 2017 16:10 (Administrator ) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:10 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)