Obwieszczenia, Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 12 BENEFICJENTÓW PROJEKTU" Dać Szansę" w 2013roku.

                                                                                Skaryszew dnia, 29.08.2013

 

MGOPS.POKL.271.3.2013.ZP

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dotyczy udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto.

CPV; 80 50 00 00-9 usługi szkoleniowe

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na przeprowadzenie następujących kursów zawodowych dla 12 osób ramach projektu, pt: „ Dać Szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.:

 

           
 

Lp.

Rodzaj kursu/szkolenia

Wymagana ilość godzin (teoretycznych

i praktycznych)

Planowana ilość uczestników

Okres realizacji kursu/szkolenia

 

1.

Opiekun osób starszych

140 godzin

6

IX – XII.2013

 

2.

Kucharz - kelner

140 godzin

5

IX – XII.2013

 

3.

Fryzjer

170 godzin

2

IX – XII.2013

 

4.

Obsługa kasy fiskalnej

60 godzin

7

IX – XII.2013

 

5.

Warsztaty autoprezentacji i wizażu

40 godzin

12

IX – XII.2013

 

CENA OFERTY

1.        Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

  1. Ceny zawarte w ofercie pozostają niezmienione na czas trwania umowy tj. do dnia
    31 grudnia 2013 roku.
  2. W cenę każdego kursu należy wliczyć:

- badania lekarskie, ( jeżeli są wymagane przepisami prawa),

- opłacenie egzaminów państwowych

- materiały szkoleniowe

- dzienny catering w każdym dniu szkolenia

- zwrot kosztów dojazdu każdemu uczestnikowi zajęć

 

4.       OFERTY ZOSTANĄ OCENIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIUM I JEGO ZNACZENIE:

 

         
 

 

Lp.

 

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

 

1.       

Cena

100 %

100Punktów

 

5.       SPOSÓB OCENY OFERT W KRYTERIUM "CENA"

1.       W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

       
 

P (Ci) =           

C min

• Max (C)

 

Ci

gdzie:

P (Ci) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

 

6.      ZASADY I TRYB WYBORU OFERT:

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

     
 

7.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ

1.       Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

2.       Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia (w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia) wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, wartości brutto PLN.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a)       Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

wn = jm x cjn,

gdzie:

wn – wartość netto;

wb – wartość brutto;

jm – liczba jednostek miary;

cjn – cena jednostkowa netto;

 

3         Kwoty wykazywane w załączniku nr 1 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zaproszenie dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

 

9.    Zasady i tryb wyboru ofert:

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

III.   DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:

 

  1. Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa.
  2. Wykaz kadry dydaktycznej (tzn. wykaz osób, które będą prowadzić zajęcia i wykładać na szkoleniach) – zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2 (podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa)
  3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry dydaktycznej (tzn. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa.
  4. Dotyczące „Zobowiązania do współpracy” w przypadku:

a) zatrudnienia kadry dydaktycznej nie będącej pracownikiem Wykonawcy zgodnie z załączonym załącznikiem nr 3 (podpisanym przez wykładowcę i osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa)

b) konieczności najmu pomieszczeń dydaktycznych zgodnie z załączonym załącznikiem nr 4 (podpisanym przez osobę wynajmującą lokal i osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

 5. Wykaz wyposażenia techniczno-dydaktycznego przewidzianego do realizacji zamówienia zgodnie z załączonym załącznikiem nr 5 (podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

6. Kalkulacje kosztów szkolenia bez zysku (podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

7. Wzór dyplomu – certyfikatu lub zaświadczenia wystawione dla uczestników szkolenia zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i nauki z dnia 03 luty 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr31, poz. 216) – (podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

8. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych( RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

9. Wypełniony i podpisany oraz opieczętowany pieczęcią imienną na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa) formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.

10. Wykonawca musi dołączyć program szkolenia z określeniem liczby godzin lekcyjnych (bez godzin egzaminu końcowego) – (podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

11. Wykonawca musi dołączyć harmonogram zajęć– (podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopią pełnomocnictwa).

 

IV.             WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 

1.       Zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych.

2.       Zapewnienia uczestnikom szkolenia dziennego cateringu.

3.       Przeprowadzenia zajęć w dostosowanych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, spełniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz nauki.

4.       Zapewnienia odpowiedniej kadry dydaktycznej.

5.      Przeprowadzenia badań lekarskich, (jeżeli są wymagane przepisami prawa).

6.      Opłacenia egzaminów państwowych.

7.      Zwrotu kosztów dojazdu każdemu uczestnikowi zajęć.

  1. Do oznaczenia każdego pomieszczenia, w którym realizowany jest projekt poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki oraz dokumentów i materiałów szkoleniowych lub innego rodzaju materiałów zawierających informację o współfinansowaniu projektu „ Dać Szansę ” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o współfinansowaniu powinna być wywieszona w widocznym miejscu i czytelna dla wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu.

V.         INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

1.         Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Aneta Wilanowicz tel/fax. 48 610 32 84.

2.         Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miasta i Gminy w Skaryszewie, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6, pokój nr 5b, do dnia 9 września 2013r do godz. 1200.

Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 6 z napisem: „Oferta na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Dać Szansę 2013”.

VI.             PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

 

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie http://www.skaryszew.eu/ w zakładce zamówienia publiczne 2013 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Wilanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 388
22 maja 2017 16:08 (Administrator ) - Dodanie załącznika [pismo_o_wyniku.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:08 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalaczniki_zakup_kursow_2013.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 16:08 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)