Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew:

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1.     Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4007/2 o pow. 0,0287 ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z wydaną dla danego terenu decyzją Prezydenta Miasta Radomia o warunkach zabudowy Nr 380/2012 z dnia 07.09.2012r.

Cena wywoławcza netto: 15 000 zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%

a.      Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem pierwotnej działki Nr 4007 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr G.II7224–K–149/91 z dnia 22 kwietnia 1991r.; dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta;

b.      Nieruchomość zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Czeremchowej na osiedlu Błonie w Skaryszewie. Działka posiada bezpośredni dostęp do obu w/w ulic.

c.       Działka nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

d.      Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 307,50zł.

2.     Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4040/2 o pow. 0,1113 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z wydaną dla danego terenu decyzją  Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew o warunkach zabudowy nr 14/12 z dnia 15.02.2012r.

Cena wywoławcza netto: 64 200 zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%

a.      Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem pierwotnej nieruchomości
Nr 4040 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr G.II7224–K–146/91 z dnia 16 kwietnia 1991r.; dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

b.      Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Czeremchowej na osiedlu Błonie
w Skaryszewie. Działka posiada bezpośredni dostęp z w/w ulicy o nawierzchni asfaltowej.

c.       Działka nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

d.      Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 307,50zł.

3.     Nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na mocy wydanej dla danego terenu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr 198/11 z dnia 28.11.2011r.
o warunkach zabudowy, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Skaryszewie, przy drodze gminnej, odchodzącej od ul. Bogusławskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio:

 

·  Nr 4237/1 o pow.   0,1261ha,   Cena wywoławcza netto: 50 600 zł;

·  Nr 4237/2 o pow.   0,1232ha,   Cena wywoławcza netto: 49 400 zł

·  Nr 4237/3 o pow.   0,0945ha,   Cena wywoławcza netto: 37 900 zł

·  Nr 4237/4 o pow.   0,0940ha,   Cena wywoławcza netto: 37 700 zł

·  Nr 4237/5 o pow.   0,1868ha,   Cena wywoławcza netto: 70 300 zł

·  Nr 4237/6 o pow.   0,1851ha,   Cena wywoławcza netto: 69 700 zł

·  Nr 4237/7 o pow.   0,1833ha,   Cena wywoławcza netto: 69 000 zł

·  Nr 4237/8 o pow.   0,1212ha,   Cena wywoławcza netto: 48 600 zł

·  Nr 4237/9 o pow.   0,1172ha,   Cena wywoławcza netto: 47 000 zł

·  Nr 4237/10 o pow. 0,1911ha,   Cena wywoławcza netto: 71 900 zł

Do cen netto ustalonych w przetargach zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%

a.      Przedmiotowe nieruchomości powstały w wyniku podziału scalonych działek Nr 1348, Nr 1349, Nr 1350, Nr 1351/1, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą RA1R/00031625/7.

b.      Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zlokalizowane są przy 12m gruntowej drodze gminnej, w sąsiedztwie ul. Bogusławskiej.

c.       Działki nie są obciążona żadnymi prawami oraz nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

d.      Na terenie przedmiotowych działek znajdują się urządzenia melioracji wodnych (zbieracze i sączki drenarskie). Ze względu na istniejące urządzenia drenarskie należy przestrzegać przepisów ustawy  z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne.

e.      Do wylicytowanych cen dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 307,50zł/1 operat.

_____________________________________________________________________________________

1.      Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 102 poz. 651
z 2010r. ze zm.).

2.      Przetargi odbędą oddzielnie na każdą nieruchomość w dniach 16.09.2013r. oraz 17.09.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 27, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

             
 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin
i godzina przetargu

 

1

4007/2

Skaryszew

15 000 zł

1 500zł

16.09.2013r. - godz. 8.30

 

2

4040/2

Skaryszew

64 200 zł

6 420zł

16.09.2013r. - godz. 10.00

 

3

4237/1

Skaryszew

50 600zł

5 060zł

16.09.2013r. - godz. 11.30

 

4

4237/2

Skaryszew

49 400zł

4 940zł

16.09.2013r. - godz. 12.30

 

5

4237/3

Skaryszew

37 900zł

3 790zł

16.09.2013r. - godz. 13.30

 

6

4237/4

Skaryszew

37 700zł

3 770zł

16.09.2013r. - godz. 14.30

 

7

4237/5

Skaryszew

70 300zł

7 030zł

17.09.2013r. - godz. 9.00

 

8

4237/6

Skaryszew

69 700zł

6 970zł

17.09.2013r. - godz. 10.00

 

9

4237/7

Skaryszew

69 000zł

6 900zł

17.09.2013r. - godz. 11.00

 

10

4237/8

Skaryszew

48 600zł

4 860zł

17.09.2013r. - godz. 12.00

 

11

4237/9

Skaryszew

47 000zł

4 700zł

17.09.2013r. - godz. 13.00

 

12

4237/10

Skaryszew

71 900zł

7 190zł

17.09.2013r. - godz. 14.00

 

3.      Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 12.09.2013r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.

4.      Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

·   dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,

·   dowodu tożsamości,

·   w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

·   w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

·   w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

5.      Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty.

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.      Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

8.      Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargów, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

   

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 3 Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 6103018 lub 48 610 30 89 wew. 116.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 440
22 maja 2017 16:06 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)