Obwieszczenia, Ogłoszenia

ANEKS NR 1 z dnia 30.07.2013r. do POROZUMIENIA GMINY KOWALA I GMINY SKARYSZEW Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012r.

w sprawie wspólnej sprzedaży: udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 o urządzonej Księdze Wieczystej nr RA1R/00092982/2 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/12 i 311/14 o łącznej pow. 0,4947ha, położonych w miejscowości Gębarzów, o urządzonych księgach wieczystych nr: RA1R/00070056/2 i nr RA1R/00070060/3, oraz udziałów w działce Nr 311/11 zapisanej w Akcie Notarialnym Repertorium A Nr 6900/94 z dnia 10.10.1994r.

 

Zawarty pomiędzy:

Gminą Kowala z siedzibą w Kowali 105A, 26-624 Kowala, reprezentowaną przez Sławomira Stanika– Wójta Gminy,

a

Miastem i Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie  ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, reprezentowanym przez Ireneusza Kumięgę – Burmistrza Miasta i Gminy.

1.   Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany do umowy:

§ 1

otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest dokonanie sprzedaży opisanych wyżej  nieruchomości, w której obie gminy posiadają udziały i powierzenie Miastu i Gminie Skaryszew przez Gminę Kowala, przeprowadzenia tej sprzedaży, w tym także udziałów będących własnością Gminy Kowala.

 

§2

lit. f otrzymuje brzmienie:

Przeprowadzenia sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, bądź gdy zajdzie taka konieczność przeprowadzenia rokowań na zbycie przedmiotowych nieruchomości.

 

§3

pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Wskazania swojego przedstawiciela do udziału w pracach Komisji przetargowej, bądź komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie przedmiotowych nieruchomości.

 

 

§4

otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają, że przetarg , bądź rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Skaryszewie, z udziałem w składzie Komisji, przedstawiciela Gminy Kowala, wskazanego przez Wójta.

 

§6

 

otrzymuje brzmienie:

 

Strony ustalają, że osoba wygrywająca przetarg, bądź rokowania, wpłaci cenę kupna-sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu lub rokowaniach na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

 

§7

 

pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają, że Miasto i Gmina Skaryszew poniesie tymczasowo wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem procedury przetargowej, lub procedury rokowań na zbycie nieruchomości, a rozliczenie tych kosztów pomiędzy nimi nastąpi po sprzedaży nieruchomości, na podstawie udokumentowanego i przedstawionego przez Miasto i Gminę Skaryszew
i zaakceptowanego przez Gminę Kowala spisu kosztów i protokołu z przeprowadzonego przetargu bądź przeprowadzonych rokowań na zbycie nieruchomości.

2.Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
5. Aneks do porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 356
22 maja 2017 16:05 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)