Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie o rokowaniach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW I WÓJT GMINY KOWALA

zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) ogłaszają rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym, zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

a.      Lokal mieszkalny

·  Lokal usytuowany jest na parterze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wybudowanego w 1976r.

·  Budynek jest podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

·  Lokal mieszkalny, składający się z czterech pomieszczeń oraz wc, był zaadaptowany do funkcji przychodni lekarskiej.

·  We wszystkich pomieszczeniach ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi glazurowanymi; posadzki zaś wykonano z płytek podłogowych ceramicznych.

·  Do budynku z sieci gminnej doprowadzona jest infrastruktura techniczna w postaci: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Brak jest sieci gazowej; lokal usytuowany jest od strony drogi publicznej.

b.     Udział wynoszący 6762/71880 części działki Nr 311/11 o pow. 1252m2, na której znajduje się blok mieszkalny, jak również  taki sam udział we wszystkich częściach budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.                                                                                                                                         

c.      Udział w wysokości 1/12 w nieruchomości Nr 311/8 o pow. 838m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym składającym się z 12 boksów, użytkowanych, jako garaże.

d.     Udział w wysokości 1/24 w nieruchomości Nr 311/12 o pow. 0,0207ha, zlokalizowanej w sąsiedztwie działki Nr 311/11, na której usytuowany jest blok mieszkalny, przeznaczonej pod parking dla mieszkańców.

e.     Udziały w wysokości 1/24 w nieruchomościach Nr: 311/3, 311/7, Nr 311/9, o łącznej powierzchni 0,2403ha stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe dla mieszkańców przedmiotowego bloku wielorodzinnego.

f.       Udział w wysokości 1/24 w nieruchomości Nr 311/14 o pow. 0,0247ha, na której usytuowane jest szambo, wybudowane na potrzeby mieszkańców w/w bloku.

  • I.            PRZEDMIOT ROKOWAŃ
  • Nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami oraz zobowiązaniami.
  • Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, który utracił swą ważność z dniem 1 stycznia 2004r. działki nr ewid. gruntów: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, przeznaczone były pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla PGR, oznaczone na rysunku planu symbolem 5.8.5. MW, MN.
  • Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste, odpowiednio:
  • KW RA1R/00092982/2 – dla lokalu mieszkalnego nr 14
  • KW RA1R/00070063/4 – dla działki nr 311/11
  • KW RA1R/00070056/2 – dla działek nr 311/3, 311/7, 311/9, 311/12, 311/14
  • KW RA1R/00070060/3 – dla działki nr 311/8

·      W sprawie sprzedaży w/w nieruchomości przeprowadzono ustne przetargi nieograniczone, odpowiednio: I w dniu 30.07.2012r oraz II w dniu 11.03.2013r. – oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

II.                 WARUNKI ROKOWAŃ

1. Rokowania zostaną przeprowadzone dwuetapowo w dniu 9 września 2013 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 27;
I etap – otwarcie zgłoszeń z udziałem wszystkich uczestników,
II etap – ustna część rokowań. Cena wywoławcza -  50 000zł      Zaliczka: 5 000zł
2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, należy składać w zamkniętych kopertach nieidentyfikujących zgłaszającego z dopiskiem „Rokowania - Gębarzów”; na Kancelarii Ogólnej (parter) Urzędu Gminy w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, do dnia 4.09.2013r. do godz. 15.30.
3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

•   imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

•   datę sporządzenia zgłoszenia;

•   oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

•   proponowaną cenę (nie niższą niż 50 000,00 zł) i sposób jej zapłaty;

•   proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;

•   oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;

•   kopię dowodu wpłaty zaliczki;

•   własnoręczny podpis.

4. Zaliczkę należy wpłacić na przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010  najpóźniej do dnia 4.09.2013r. (za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta i Gminy Skaryszew).

5. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który rokowania  wygrał, zaliczka  ulega przepadkowi.

6. Rokowania będą ważne bez względu na liczbę zgłoszeń, jeżeli przynajmniej jedno zgłoszenie będzie spełniało warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
7. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz oryginału wpłaty zaliczki. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w rokowaniach.
8. Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się możliwość rozłożenia na dwie raty cenę sprzedaży w/w nieruchomości -  pierwsza rata w wysokości 50 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a reszta ceny wraz z oprocentowaniem podlega zapłacie w terminie 2 lat od daty zawarcia aktu notarialnego. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
9. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.
10. Organizator rokowań może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy.
11. Dodatkowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, pok. 3, tel. 48 610 30 89 wew. 116.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 16:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 346
22 maja 2017 16:04 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)