Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2020r., wynosi 9365,16 zł, na jedno dziecko.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 40/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. gruntu 325/10 położonej w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 39/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. gruntu 178/15 położonej w miejscowości Maków

Obwieszczenie - zawiadomienie RIŚ.6220.12.2020.KŁ

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice"

Obiwieszczenie - zawiadomienie

o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 2000, obręb SKaryszew (gmina SKaryszew, pow. radomski)

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości lokalowej o pow. użytkowej 32,00m2, usytuowanej w budynku mieszkalnym przy ul. S. Żeromskiego 51 w Skaryszewie wraz z udziałem wynoszącym 31/132 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość...

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Skaryszew I. Informacje og&oac

Obwieszczenie - zawiadomienie RIŚ.6220.10.2020.KŁ

o wniesieniu zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 05.10.2020r. nakladające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obory wolnostanowiskowejdla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 38/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa publicznie dostępnego samorządowego placu na części działki nr ewid. 36 Antoniów (obręb Modrzejowice).

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 37/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. gruntu 166/11 położonej w miejscowości Sołtyków.