Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu - Decyzja z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak - Dzierzkówek"

Decyzja z dnia 01 lpica 2019r. znak: WA.ZUZ.4.421.3.96.2018.2019.MG wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak - Dzierzkówek". Kopia...

Zawiadomienie - obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3540W Parznice - Skaryszew.

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 5 lipca 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 351005W Relacji Sołtyków - Makowiec

Obwieszczenie Starosty Radomskiego BA.6740.790.2019 z dnia 5.07.2019r. o wydaniu decyzji nr 1635.2019 z dnia 04.07.2019r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegajacej na budowie drogi gminnej nr 351005W relacji Sołtyków - Makowiec na terenie gminy Skaryszew, odcinek o długości L=1233,78mb. Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu. ...

Informacja - Zgromadzenie Publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 26.06.2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: uczczenie pamięci żołnierzy 4 DP im. J. Kilińskiego, zabitych dn. 18 lipca 1946r. w zasadzce zorganizowanej przez oddział WIN ,,Igły”. Zgromadzenie...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 26/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa spięcia wodociągu na działkach nr ewid. gruntu: 191/13, 191/20, 191/19, 192/2, 198/36, 202/13 położonych w miejscowości Janów oraz na działkach nr ewid. gruntu: 19, 705/2 położonych w miejscowości Maków Nowy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawngo dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 45+199 do km 46+326 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i...

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Informacja dotycząca stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.

Informacja

Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Budowa zespołu elektrowni solarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gębarzów, gmina Skaryszew.

Zawiadomienie - obwieszczenie

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie - obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że w dniu 01.02.2019 r. zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 indywidualnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem na działkach o nr ewid. 569/5, 569/6 i 596/7 w Skaryszewie....