Regulamin Organizacyjny Urzędu

Regulamin Organizacyjny od 01.01.2016 wraz załącznikami

Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

w Skaryszewie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

w brzmieniu zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

i Gminy w Skaryszewie z późniejszymi zmianami.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 16:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 808
17 maja 2017 16:58 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_reg_opracowywanie_aktow_normatywnych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2017 16:58 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_regschemat.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2017 16:57 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_regstruktura_zatrudnienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)