Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 sierpnia 2016 r

w sprawie powołania Zespołu do spraw Opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Skaryszew

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

§ 1.

1.Powołuje się Zespół ds. Rewitalizacji gminy Skaryszew, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

 • Pan Jan Jeżmański
 • Pani Krystyna Barańska
 • Pani Danuta Zięba
 • Pan Leszek Skórnicki
 • Pan Waldemar Łukasiewicz
 • Pan Mirosław Sienkiewicz
 • Pani Jolanta Rutka
 • Pani Monika Bekasiewicz
 • Pani Krystyna Stanios
 • Pan Jan Kowalczyk

2.Zespół jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w zakresie rewitalizacji gminy Skaryszew.

3.Zespół powołany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skaryszew na lata 2016-2023.

§ 2.

1.Zespół zostaje powołany w celu współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy,
w szczególności ze społecznością obszaru rewitalizacji.

2.Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:

a)diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,

b)priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,

c)definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,

d)monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji

§ 3.

 

1.Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny

2.Członkom Zespołu za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

 

3.Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.

§ 4.

1.Zespół odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał oraz doraźnie w przypadkach istotnych zagadnień wymagających omówienia.

2.O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Przewodniczący Zespołu powiadomi członków Zespołu drogą elektroniczną na adres mailowy lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przez planowanym posiedzeniem.

3.Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia inne osoby, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na przedmiot posiedzenia. Osoby te są zapraszane na wniosek Przewodniczącego Zespołu osobiście lub na wniosek członka Zespołu.

4.Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

5.Zespół rozstrzyga sprawy dążąc do konsensusu.

6.W przypadku braku konsensusu Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

7.W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1.Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew2.Obsługa administracyjna obejmuje:

 • prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu,
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu,
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu,
 • powiadamianie członków Zespołu oraz zaproszonych osób o terminie i porządku posiedzenia,
 • archiwizowanie dokumentów Zespołu.

§ 6.

1.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Skaryszew przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Skaryszew na lata 2015-2025. Kluczowym dla rewitalizacji jest zapewnienie współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie. W tym celu niezbędne jest powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji - organu konsultacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

Na stronie internetowej www.skaryszew.pldnia 12.07.2016r. zamieszczono ogłoszenie o naborze osób chętnych do udziału w pracach ww. zespołu. Na podstawie zgłoszeń Burmistrz Skaryszewa ustalił skład zespołu.

Mając na uwadze powyższe – powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji należy uznać za uzasadnione

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Rękawik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 21:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 506
24 maja 2017 21:30 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_772016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 21:30 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)