Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 sierpnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz konkursu na „Najładniejsze stoisko dożynkowe” podczas Dożynek Gminnych w dniu 4 września 2016r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz. 446) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkursy:

a) Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy,

b) Konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe,

2. Przyjmuje się regulaminy konkursów o których mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Powołuję Komisję konkursową w składzie:

1. Wilanowicz Danuta – Prezes Banku Spółdzielczego w Skaryszewie

2. Piwoński Stanisław – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

3. Jankowski Piotr- Członek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

4. Budzyński Emil -- II -

5. Łukasiewicz Waldemar - -II -

6. Zięba Danuta - - II -

3.

Z przeprowadzonych konkursów Komisja sporządzi protokół, na podstawie którego zostaną wypłacone nagrody pieniężne zgodnie z zapisami regulaminów, o których mowa w § 1 pkt 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2016

Burmistrza Miasta i Gminy

Skaryszew z dnia 08.08.2016r.


REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY”

 

§ 1.

Miejsce konkursu

Sołectwo Chomentów Puszcz.

§ 2.

Termin konkursu

Dożynki Gminne Chomentów Puszcz 4 września 2016r.

§ 3.

Organizator konkursu

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

2. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu.

§ 4.

Cel konkursu

1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.

3. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi.

4. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

5. Pozyskiwanie przez organizatora konkursu prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych.

§ 5.

Zakres przedmiotowy

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski.

Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym i zostaną ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych.

§ 6.

Komisja konkursowa

Organizator powołuje Komisję konkursową. Skład Komisji jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora. W skład Komisji wchodzą członkowie Komisji Rolnictwa. Komisja może poszerzyć swój skład o osoby zaproszone i sponsorów. Komisja konkursowa liczy maksymalnie 12 członków. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Komisję Rolnictwa w drodze głosowania zwykłego, na komisji poprzedzającej dożynki.

Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków, sporządzony przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy
w Skaryszewie. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.

Kryteria oceny

Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki.

2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp.

3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły.

4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych.

5. Wygląd zewnętrzny – korona zamknięta (kształt, kompozycja, walory estetyczne,
technika, materiał, kolor, itp.).

6. Wieńce związane z pracą na roli i prezentujące płody rolne z wykorzystaniem
oryginalnych, nowatorskich pomysłów, form uwzględniających współczesny
charakter społeczeństwa.

7.Oryginalność, estetykę i styl wykonania.

§ 8.

Ocena uczestników:

1. Oceny wieńca dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali

punktowej od 0 do 10 pkt.

2. Ocena wieńca jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć

każdego z członków Komisji. Suma punktów każdego członka Komisji decyduje

o wyniku konkursu.

3. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

4. Komisja konkursowa dokona oceny wieńców podczas uroczystości dożynkowych.

5. Każda delegacja wieńcowa powinna przywiesić na wieniec tabliczkę informacyjną

z nazwą sołectwa, które reprezentuje.

6. Komisja przyznaje 1, 2, 3, miejsce i wyróżnienia. Przy tej samej liczbie punktów

przyznawane są miejsca „ex aequo”.

§ 9.

Warunki uczestnictwa

W konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa wieńcowa reprezentująca zainteresowane sołectwo.

§ 10.

Przebieg konkursu

Grupa wieńcowa przyjeżdża na własny koszt.

Wieńce konkursowe zostaną ocenione przez Komisję w dniu dożynek,
w tym samym dniu zostaną podane wyniki.

§ 11.

Nagrody i wyróżnienia

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

I miejsce-500 zł (słownie: pięćset zł.),

II miejsce -400 zł. (słownie: czterysta zł.),

III miejsce – 300 zł. (słownie: trzysta zł.),

Wyróżnienie – 150 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł.).

Uwagi końcowe

Uwagi niezapisane w niniejszym regulaminie, Komisja określa podczas swojej pracy w czasie Dożynek.

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 70/2016

Burmistrza Miasta i Gminy

Skaryszew z dnia 08.08.2016r.

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE”

§ 1.

Miejsce konkursu

Sołectwo Chomentów Puszcz.

§ 2.

Termin konkursu

Dożynki Gminne Chomentów Puszcz 4 września 2016r.

§ 3.

Organizator konkursu

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

2. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu.

§ 4.

1. Prawo udziału w konkursie przysługuje wszystkim sołectwom – wystawcom

uczestniczącym w Dożynkach, którzy przygotowują na własną rękę stoisko.

2. Organizatorzy zabezpieczają dla wystawców bezpłatny teren wystawienniczy oraz stoiska.

§ 5.

Ocena uczestników

1. Przeprowadzenie oceny konkursowej stoisk wystawienniczych nastąpi na podstawie

następujących kryteriów:

a. Wizualizacja (różnorodność, innowacyjność).

b. Kontakt z klientem.

c. Atrakcje na stoisku (konkursy, degustacje, występy).

d. Innowacyjność (nowość).

e. Program (rodzaj oferty, atrakcyjność).

f. Promocja, reklama.

g. Charakter stoiska oddający specyfikę sołectwa.

h. Wyeksponowanie regionalnego produktu (jeżeli taki istnieje).

i. Jakość, estetyka i zastosowane wzornictwo.

2. Oceny stoisk dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłącznie

w zakresie kryteriów konkursowych w skali od 0 do 10 pkt.

3. Ocena stoisk jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć każdego

z członków Komisji. Suma punktów każdego członka Komisji decyduje o wyniku

konkursu.

4. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

5. Komisja przyznaje 1, 2, 3, miejsce i wyróżnienia. Przy tej samej liczbie punktów

przyznawane są miejsca „ex aequo”.

§ 6.

Przebieg konkursu

1. Grupa reprezentująca dane sołectwo przyjeżdża na własny koszt.

2. Stoiska konkursowe zostaną ocenione przez Komisję w dniu dożynek, w tym samym dniu

zostaną podane wyniki i wręczone nagrody pieniężne.

§ 7.

Nagrody i wyróżnienia

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

I miejsce-500 zł (słownie: pięćset zł.),

II miejsce -400 zł. (słownie: czterysta zł.),

III miejsce – 300 zł. (słownie: trzysta zł.),

Wyróżnienie – 150 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł.).

Uwagi końcowe

Uwagi niezapisane w niniejszym regulaminie, Komisja określa podczas swojej pracy w czasie Dożynek.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 21:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 499
24 maja 2017 21:27 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_702016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 21:26 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)