Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie o długości 1110m.

Skaryszew, 18.04.2017

RIM.2151.20.2017.MR

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gmina Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew zaprasza do przedłożenia oferty w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie o długości 1110m.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie.

W ramach dokumentacji należy wykonać:

- projekt budowlany i wykonawczy;

- projekt stałej organizacji ruchu;

- mapy do celów projektowych;

- mapy z projektem podziału działek do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację

inwestycji drogowej (ZRID);

- przedmiar, kosztorys inwestorski;

- szczegółowe specyfikacje techniczne.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

KOD CPV: 71320000-7.

II. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2017r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca w złożonej ofercie musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi:

1) uprawnienia budowlane określone w art. 14 ust. 1pkt 3) ppkt b) ustawy Prawo budowlane ( Dz.U.2016.290 ze zm.)w specjalności inżynieryjnej – drogowej.

2) uprawnienia geodezyjne określone w art. 43pkt 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.)z zakresu 2 - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

IV. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do

niniejszego zaproszenia.

2. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię uprawnień budowlanych oraz kopie uprawnień geodezyjnych;

b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. W przedłożonej ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania

zamówienia.

V. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia (wtorek) 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew lub przesłanie faksem na nr tel. 48 610 30 89 lub e – mailem na adres urzad@skaryszew.pl.

VI. Osoby uprawnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami:

Marian Ruszkowski, Dorota Albiniak – Urząd Miasta i Gminy – Referat Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy,

telefon (48) 610-30-95, fax (48) 610-30-89,

e-mail: m.ruszkowski@skaryszew.pl, d.albiniak@skaryszew.pl

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Załączniki:

1/ Druk oferty (zał. nr 1)

2/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2)

3/ Istotne postanowienia umowy (zał. nr 3)

4/ Plan orientacyjny (zał. nr 4)

5/ Wykaz działek przewidzianych do podziału pod projektowaną drogę (zał. nr 5).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji Funduszy Unijnych Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Ruszkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 773
21 lipca 2017 10:16 (Tomasz Kalita) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:49 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wykaz_dzialek_pod_droge_ul_nowa_makow.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:49 (Administrator ) - Dodanie załącznika [plan_orientacyjny_ul_nowa_makow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)