Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wybierz rok

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego

przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2019 roku

Wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia...

Wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew. Przewidywana ilość usług – 100mg. Oznaczenie CPV: 43221000-8, 45500000-2. Rodzaj zamówienia: usługa

Opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019r. wydanie kompletnej dokumentacji.

Dowóz uczniów na basen w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania dla kl. I-III pn. „Umiem pływać”

Dowóz uczniów na basen w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania dla kl. I-III pn. „Umiem pływać”

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą 26 szt. komputerów przenośnych

zakup wraz z dostawą 26 szt. komputerów przenośnych - laptopów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Internet i Ja”, realizowanego w ramach Projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa...

Zapytanie ofertowe materiały dydaktyczne

Gmina Skaryszew zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł. , pn.: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach Projektu „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dla miejscowości na terenie gminy Skaryszew (Janów oraz Skaryszew ul. Zachodnia i część ul. Krasickiego)

termin składania ofert do : 06.11.2017 r termin realizacji zadania : 20 czerwca 2018 r. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentacje projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ramach zadań: ZADANIE 1.„Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia” ZADANIE 2.„Budowa oświetlenia wzdłuż drogi...