Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie.

Działając na podstawie:

art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 254)
oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
3 października 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 1105).

zarządzam, co następuje:

§ 1

§ 1. Wynagrodzenie miesięczne dyrektorów samorządowych instytucji kultury , dla których organizatorem jest Gmina Skaryszew, t.j. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej jest ustalane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zarządzeniu i obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:

1)wynagrodzenie zasadnicze,

2)dodatek za wieloletnią pracę,

3)dodatek funkcyjny,

4)dodatek specjalny.

§ 2

1.Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł.

2.Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje dyrektorowi w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1%
za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3.Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi w związku z kierowaniem jednostką
w kwocie nieprzekraczającej 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora tj. do kwoty 3.000 zł.

4.Dodatek specjalny może być przyznany dyrektorowi za: okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności,wykonywanie pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.
Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy,
z którą dodatek jest związany. Dodatek wypłacany jest w ramach posiadanych środków
na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 3

Składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz ich wysokość w stosunku do poszczególnych dyrektorów ustala Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w oparciu o niniejsze zarządzenie.

§ 4

1.Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury przysługują:

1). Nagroda jubileuszowa

2). Odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

2.Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury przysługują świadczenia dodatkowe,o których mowa ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

3.Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć w ciągu roku dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaprzyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektora.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie:, a w szczególności:

a). ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj; z 2012 r. poz. 406)

b).ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

c). rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. , poz.1105)

d). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych , które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14, poz.1105)

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 565
23 maja 2017 17:45 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)