Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu rezerwacji miejsc handlowych i stawki opłaty za rezerwację miejsca handlowego na miejsko – gminnym targowisku „Mój Rynek” w Skaryszewie przy ul. Krasickiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/321/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejsko – gminnego targowiska „ Mój Rynek” w Skaryszewie(DziennikUrzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 13158 z 11 grudnia 2013 r ) Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam regulamin rezerwacji miejsc handlowych

na miejsko-gminnym targowisku „Mój Rynek” w Skaryszewie ul. Krasickiego

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skaryszew

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Załącznik nr 1

doZarządzenia nr 117/2013z dnia 30.12.2013 r.

REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC HANDLOWYCH

NA MIEJSKO-GMINNYM TARGOWISKU „MÓJ RYNEK” w SKARYSZEWIE ul. KRASICKIEGO


§ 1.

Rezerwacji miejsca na targowisku dokonuje Zarządca Targowiska na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 2.

Rezerwowane są tylko miejsca ściśle wyznaczone na terenie targowiska.

§ 3.

Rezerwacja obejmuje okres jednego kwartału. Kwartalna opłata za rezerwację jednego miejsca handlowego wynosi 40,0 zł netto + podatek VAT.

§ 4.

Opłatę za rezerwację stanowiska wnosi się z góry na cały kwartał. Przedłużenia rezerwacji na następny kwartał dokonuje się do 15 –ego dnia ostatniego miesiąca kwartału. Wpłaty można dokonać gotówką w biurze targowiska ( budynek na terenie targowiska ) w każdy wtorek od godz. 8:00 do 10:00 lub na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§ 5.

Brak wpłaty na następny kwartał do końca do 15 –ego dnia ostatniego miesiąca kwartału go poprzedzającego, jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji zajmowanego miejsca i jest ono przekazywane przez Zarządcę innej zainteresowanej osobie.

§ 6.

Miejsca rezerwowane należy zająć do godziny 7:30. Po tej godzinie Zarządca będzie wprowadzał na wolne miejsca inne zainteresowane osoby.

§ 7.

Rezerwacja miejsca może być cofnięta przez Zarządcę w przypadku:
- wyższej konieczności związanej np. z reorganizacją targowiska,
- łamania regulaminu targowiska,

§ 8.

Rezerwacji wolnych miejsc można dokonywać osobiście poczynając od 2 stycznia 2014w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew pokój nr 23

§ 9.

Osoby posiadające rezerwację miejsca handlowego zobowiązane są do posiadaniai okazywania inkasentom oraz innym upoważnionym pracownikom Zarządcy targowiska dokumentów potwierdzających rezerwację.

§ 10.

Opłata za rezerwację miejsca nie zwalnia od obowiązku uiszczenia dziennej opłaty targowej.

§11.

Opłata za rezerwację miejsca handlowego nie podlega zwrotowi, a w szczególności, gdy kontrahent nie prowadzi handlu na zarezerwowanym miejscu handlowym bądź ma zamiar zaprzestać prowadzenia handlu.

§12.

W przypadku nieopłacenia rezerwacji w terminie jak wyżej Zarządca nie zapewnia rezerwacji poprzednio zajmowanego miejsca handlowego, a miejsce to podlega rozdysponowaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 665
23 maja 2017 17:44 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)