Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 października 2013r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skaryszew, położonej w Skaryszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1035
o pow. 0,0228ha, do dzierżawy w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz § 19 pkt. 1 oraz § 21Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Skaryszew, położoną w Skaryszewie, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1035 o pow. 0,0228ha, na warunkach określonych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24 października 2013r., stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 103/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia 24 października 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1035, o pow. 0,0228 ha, położona w miejscowości Skaryszew przy ul. Żeromskiego

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radomiu księga wieczysta nr RA1R/00115620/5;

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skaryszew – działka powyższa wskazana jest pod tereny usługowo – mieszkaniowe;

Okres umowy dzierżawy – 10 lat;

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 100 zł netto/1rok;

Przystąpienie do przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości uwarunkowane jest realizacją określonego sposobu zagospodarowania nieruchomości:

Zamierzeniem właściciela przedmiotowej działki jest usytuowanie na niej obiektów małej architektury, które mają stanowić wystawę a zarazem reklamę własnych produktów firmy Dzierżawcy;

Dzierżawca zobowiąże się do przeprowadzenia remontu, przyległych do granic działki ścian budynków, odsłoniętych w wyniku rozbiórki na działce nr 1035 starej kamienicy mieszkalnej;

Właściciel przedmiotowej nieruchomości zakłada umieszczenie na w/w ścianach reklam własnych produktów Dzierżawcy;

Wszystkie w/w inwestycje należy przeprowadzić zgodnie z wydanymi dla danego terenu warunkami zabudowy.

Przedmiotem przetargu jest zarówno stawka czynszu dzierżawnego, jak i propozycja zagospodarowania danego terenu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 544
23 maja 2017 17:39 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)