Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 października 2013r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skaryszew 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz § 19 pkt. 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia
i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. 

 

Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Skaryszew, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                      § 2. 

Traci moc zarządzenie nr 19/2013 z 1 lutego 2013r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej
w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

                                                                       § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będących własnością Miasta i Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:

 

 

 

1.     Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 72, o pow. 1,02 ha, położona w miejscowości Kobylany

 

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić 2,43q/rok, przy czym czynsz dzierżawny płatny będzie w gotówce, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta wg komunikatu Prezesa GUS.

 

 

 

Dzierżawa Mariana Rutkowskiego

 

zam. ul. Kobylany 223, 26-640 Skaryszew

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 586
23 maja 2017 17:38 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)