Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 września 2013r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat  gruntów o powierzchniach równych 1m2 z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew celem usytuowania na nich pojemników metalowych z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.) art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz § 19 pkt. 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat grunty o powierzchniach równych 1m2 z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, opisane w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będących własnością Miasta i Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:

 

 

 

1.      Część nieruchomości gruntowej, tj. powierzchnię równą 1m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 260/1, o pow. 0,0458ha, położonej w miejscowości Chomentów Puszcz;

 

 

 

2.      Część nieruchomości gruntowej, tj. powierzchnię równą 1m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 459/2, o pow. 0,0634ha, położonej w miejscowości Gębarzów;

 

 

 

3.      Część nieruchomości gruntowych, tj. powierzchnie równe 1m2 z działek oznaczonychw ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 380/3, o pow. 0,0246ha,

 

·        Nr 402/1 o pow. 0,0121ha,

 

położonych w miejscowości Maków Nowy;

 

 

 

4.      Część nieruchomości gruntowej, tj. powierzchnię równą 1m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 252/2, o pow. 0,1300ha, położonej w miejscowości Maków;

 

 

 

5.      Część nieruchomości gruntowej, tj. powierzchnię równą 1m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 1095/5, o pow. 0,1698ha, położonej w miejscowości Makowiec;

 

 

 

6.      Część nieruchomości gruntowych tj. powierzchnie równe 1m2 z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 246/2, o pow. 0,2321ha,

 

·        Nr 332/2 o pow. 0,4514ha,

 

             położonych w miejscowości Sołtyków;

 

 

 

7.      Część nieruchomości gruntowych tj. powierzchnie równe 1m2 z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

 

·        Nr 4111/4, o pow. 0,9741ha,

 

·        Nr 1035 o pow. 0,0228ha,

 

·        Nr 951/2 o pow. 0,0898ha,

 

·        Nr 4107/4 o pow. 0,0097ha,

 

·        Nr 3812/5 o pow. 0,5961ha,

 

·        Nr 3813/5 o pow. 0,7098ha,

 

·        Nr 4008 o pow. 0,1277ha,

 

·        Nr 4039 o pow. 0,1292ha,

 

          położonych w miejscowości Skaryszew;

 

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 5zł/1m2/1miesiąc, tj. 60zł/1 rok za jedne pojemnik.

 

Dzierżawa na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego "WTÓRPOL" - Leszek Wojteczek z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,

 

ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko - Kamienna

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 548
23 maja 2017 17:36 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)