Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 września 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek Nr 258/15
o pow. 232m2 oraz Nr 264/1 o pow. 148m2, położonych w miejscowości Sołtyków z przeznaczeniem pod drogę lokalną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.)  oraz § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie działek Nr 258/15 o pow. 232m2 oraz Nr 264/1 o pow. 148m2, położonych w miejscowości Sołtyków z przeznaczeniem pod drogę lokalną, oznaczoną symbolem 2KDL na rysunku planu miejscowego, uchwalonego uchwałą Nr XV/131/2012  Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w  gminie Skaryszew.

 

§ 2

 

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 554
23 maja 2017 17:36 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)