Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 t. j)  w związku z  art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. 2013, poz. 885 t. j ) zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się Regulamin w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 Burmistrza Miasta i Gminy 

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2013 Burmistrza Miasta  i Gminy  Skaryszew                z dnia 25 października 2013 r

 

Regulamin w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

Rozdział 1 Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Regulamin określa sposób i tryb gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego należącymi do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)  kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew;

 

2)  zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

 

a)   nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością urzędu lub

 

b)   nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w urzędzie, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

 

c)  nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna;

 

3)     zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 

a)  posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

 

b)   zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

 

c)  które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

 

d)   które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione;

 

4)     wartości jednostkowej składnika rzeczowego majątku ruchomego - należy przez to rozumieć wartość tego składnika, ustaloną przez kierownika jednostki z należytą starannością, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie.

 

Rozdział 2

 

Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

 

§ 3

 

Urząd wykorzystuje składniki rzeczowe majątku ruchomego do realizacji swoich zadań oraz gospodaruje tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny.

& 4

1.  Kierownik jednostki w przypadku stwierdzenia, w toku bieżącej działalności jednostki albo w trakcie inwentaryzacji składników rzeczowych majątku ruchomego, które:

 

1)  nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki lub

 

2)    nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym, lub posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, lub

 

3)   całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

 

4)   są technicznie przestarzałe

 

- powołuje komisję do oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania, która przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.

 

2.  W skład komisji powołuje się co najmniej trzy osoby spośród pracowników urzędu.

 

3.    Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego.

 

4.  Do protokołu komisja załącza wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników.

 

§ 5

 

Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego kierownik jednostki ustala wartość jednostkową poszczególnych składników.

 

§ 6

 

1.     O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki.

 

2.      Jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego stanowiących środki trwałe.

 

§ 7

 

1.     Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2.   Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości o której mowa w §6 ust.2 mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

 

3.   Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się,       w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek organizacyjnych Gminy.

 

4.   Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa   w ust. 1, mogą być zlikwidowane.

 

5 Zużyte składniki majątku ruchomego o których mowa w §4, pkt 1-5 nie przekraczające wartości                    o której mowa w ust.2 mogą być zlikwidowane .

 

Rozdział 3

 

Sprzedaż, dzierżawa oraz wynajem składników rzeczowych majątku ruchomego

 

§ 8

 

1.Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej wartość, o której mowa w § 6 ust. 2, w trybie przetargu publicznego albo aukcji.

 

2. Sprzedaż składników rzeczowych zbędnych lub zużytych o wartości mniejszej niż te, o których mowa wyżej, kierownik jednostki może sprzedać wg wartości ofertowej z uwzględnieniem, że popyt na te produkty na rynku jest znikomy a dalsza procedura będzie prowadziła do ich likwidacji

& 9

1. Przetarg albo aukcję ogłasza, organizuje i przeprowadza urząd.

 

2.      Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

 

§ 10

 

1.  Cenę wywoławczą w przetargu lub aukcji ustala się w wysokości określonej w § 5.

 

2.     Sprzedaż w trybie przetargu lub aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2.

 

§ 11

 

Przedmiotem przetargu lub aukcji może być jeden lub więcej składników rzeczowych majątku ruchomego.

 

§ 12

 

1.      Urząd zamieszcza ogłoszenie o przetargu lub aukcji w którym podaje termin przeprowadzenia przetargu lub aukcji;

 

2.  Między datą ogłoszenia o przetargu lub aukcji a terminem przeprowadzenia przetargu lub aukcji powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

 

§ 13

 

Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa w szczególności:

 

1)  nazwę i siedzibę jednostki;

 

2)   miejsce i termin przeprowadzenia przetargu lub aukcji;

 

3)  miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;

 

4)   rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

 

5)  wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia;

 

6)   cenę wywoławczą;

 

7)  wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

 

8)   zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

 

9)  informację o treści przepisów § 15 i 18;

 

10)  termin zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 14

 

Ogłoszenie o przetargu lub aukcji, o którym mowa w §12 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu a także na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, przyjętym .

 

§ 15

 

1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

 

2.  Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

 

3.     Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

4.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

5.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 16

 

1.  Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 

1)  imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

 

2)   oferowaną cenę ;

 

3)   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi

 

odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

 

4)  inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

2.    Ofertę pisemną wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 17

 

Rozpoczynając przetarg lub aukcję , komisja przetargowa:

 

1)  stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu lub akcji;

 

2)     ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

 

3)   W przypadku ofert pisemnych, otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 18

 

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę pisemną, jeżeli:

 

1)   została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

 

2)   nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

2.  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

§ 19

 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu lub aukcji.

 

§ 20

 

1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

2.   W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę w przetargu w formie pisemnej, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.

 

§ 21

 

1.     Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

2.  Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

§ 22

 

1.   Jeżeli pierwszy przetarg lub aukcja nie zostaną zakończone zawarciem umowy sprzedaży, jednostka może ogłosić drugi przetarg lub aukcję jeżeli rokuje to na znalezienie nabywcy.

 

2.   Cena wywoławcza w drugim przetargu lub aukcji może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu lub aukcji, o czym decyduje kierownik jednostki.

 

3.   Po przeprowadzonym przetargu lub aukcji ze skutkiem negatywnym kierownik jednostki może sprzedać składnik majątku ruchomego po przeprowadzonych negocjacjach.

 

§ 23

 

1.  Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu lub aukcji, który powinien zawierać w szczególności:

 

1)  określenie miejsca i czasu przetargu lub aukcji;

 

2)  imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;

 

3)  wysokość ceny wywoławczej;

 

4)  zestawienie ofert;

 

5)  najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

 

6)  imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

 

7)  wysokość ceny nabycia jaką uiści nabywca;

 

2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki.

 

Rozdział 4

 

Przekazywanie i darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego

 

§ 24

 

1.     Jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce organizacyjnej gminy lub dla jednostek organizacyjnych oświaty, fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńcza, kulturalną, leczniczą, oświatową, , naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

 

2.   Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu lub organu, złożony do kierownika jednostki.

 

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:

 

1)    nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

 

2)  wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

 

4.    Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany w terminie 30 dni od daty jego wpływu.

 

5.  Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

 

1)  oznaczenie stron;

 

2)  nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego;

 

3)  ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartość;

 

4)     niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika rzeczowego majątku ruchomego;

 

5)     podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

 

§ 25

 

1.  Jednostka może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego, decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki.

 

2.    Do darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego, przepisy § 24 stosuje się odpowiednio.

 

§ 26

 

Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 24 i § 25, określa się według wartości początkowej lub wartości księgowej.

 

Rozdział 5

 

Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

 

§ 27

 

1.   Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne była bezzasadna lub bezskuteczna.

 

2.     Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

 

3.    Przy likwidacji materiałów niebezpiecznych należy stosować ustawę o odpadach.

 

4.  Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zawierający następujące dane:

 

1)  datę zniszczenia;

 

2)  nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego;

 

3)  przyczynę zniszczenia;

 

4)  imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji likwidacyjnej.

Burmistrza Miasta i Gminy 

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 571
23 maja 2017 17:34 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)