Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem  Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 18.12.2012 r.   

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. 2013 r. , poz. 594 – tekst jednolity / Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza:

 

                                                                §1

 

1.  Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

 

Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie polegające na zwiększeniu zatrudnienia o 1 etat w Referacie Finansowo – Podatkowym oraz zmniejszeniu zatrudnienia o 1 etat w Referacie Planowania Przestrzennego , Inwestycji , Funduszy Unijnych , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .

 

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                               §2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

 

                                                               § 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

do Zarządzenia Nr 100 /2013

 

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

 

z dnia 15 października 2013 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie – Struktura zatrudnienia Urzędu – otrzymuje brzmienie: W struktury Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska – sygnujące sprawy symbolami:

 

 

 

 

Stanowisko / Referat

Symbol

Ilość etatów

1.

Burmistrz

BST

1

2.

Zastępca Burmistrza

ZBT

1

3.

Sekretarz

SEG

1

4.

Skarbnik

SKG

1

5.

Urząd Stanu Cywilnego

USC

1

6.

Radca Prawny

RP

0,5

7.

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Funduszy Unijnych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

RPO

11,75

8.

Referat Finansowo- Podatkowy

RFP

10

9.

Referat Organizacyjno – Społeczny

ROS

 12

10.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji Gminy, Sportu,

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

SPA

 3

11.

Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego

  i OSP

SOC

1

12.

Pełnomocnik Informacji Niejawnych

PIN

0,15

13.

Audytor wewnętrzny

 

AUW

0,25

 

 

RAZEM

 

x

 

43,65

 

 

 

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                      /-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga 

 

Miłej pracy :-)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 532
23 maja 2017 17:32 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)