Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr: 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie:  przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy,  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej  za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013.594 j.t. z póź. zm./ oraz art. 266,  ust.1   ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r o finansach publicznych /Dz. U. 2013.885 j.t. z póź. zm./  Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie   zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za  I  półrocze 2013 roku:

-        o przebiegu wykonania budżetu  gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

-        o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć,  stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

-        o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia,

-        o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz

Miasta i Gminy Skaryszew

 mgr inż. Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 508
23 maja 2017 17:31 (Administrator ) - Dodanie załącznika [opisowka_dla_zoz_2012.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 17:31 (Administrator ) - Dodanie załącznika [wykaz_przedsiewziec_do_wpf_i_polrocze_2013.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 17:31 (Administrator ) - Dodanie załącznika [4zal_nr_1_do_sprawozd_wpf_polrocze_2013.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)