Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w przedmiocie projektu „Program współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 j. t. ), oraz § 4 uchwały nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zarządza się co następuje:

 


§ 1.

 

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt „Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

 

§ 2.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96 poz.873 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

 

 

 

§ 3.

 

Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem teren miasta i gminy Skaryszew.

 

 

 

§ 4.

 

Termin konsultacji społecznych ustala się od 11 września 2013r. do 25 września 2013r.

 

 

§ 5

 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Skaryszew.

 

 

 

§ 6.

 

1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz wyrażeniu opinii na jego temat.

 

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.skaryszew.pl w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie BIP Urzędu Miasta Gminy Skaryszew bip.skaryszew.pl, a także będzie dostępny w/w wymienionym terminie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew na parterze w godz. 7 30 – 15 00

 

3. Wypełnione formularze należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.karolak@skaryszew.pl – decyduje data wpływu.

 

 

 

§ 7.

 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie oraz poprowadzenie konsultacji jest inspektor Rafał Karolak – Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji Gminy, Sportu, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     BURMISTRZ

   MIASTA I GMINY

     SKARYSZEW

  Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Sowa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 525
23 maja 2017 17:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [projekt_programu_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 17:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 17:25 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_892013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)