Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 01 lutego 2013r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 231, poz.1700 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                       § 2.

Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości, że oddaje w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

1.     Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 72, o pow. 1,0200ha, położona w miejscowości Kobylany.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 2,43 q /rok.

 

Dzierżawa na rzecz dotychczasowego użytkownika – Pana Mariana Rutkowskiego

zam. Kobylany 223, 26-640 Skaryszew

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 501
14 maja 2017 22:34 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)