Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 4 lutego 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE z dnia 4 lutego 2013r.

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie SPORTU I REKREACJI,
 realizowane w I półroczu 2013 roku oraz całoroczne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3*) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 stycznia 2013 roku na realizację zadania publicznego w zakresie sportu i rekreacji w formie powierzenia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

2. Protokół z rozstrzygnięcia konkursu wraz z wykazem, oferentów których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

 

§ 2.

 

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i gminy Skaryszew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Wieloosobowego Stanowiska ds. Promocji Gminy, Sportu, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

 

 

 

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

 

Miasta i Gminy

 

w Skaryszewie

 

 

 

mgr Ireneusz Kumięga

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

 

z rozstrzygnięcia konkursu na zadania publiczne  w dziedzinie

 

sportu i rekreacji.

 

 

 

 

 

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

 

2. Opis przedmiotu konkursu: zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie

 

    sportu i rekreacji realizowane w I półroczu 2013 roku oraz całoroczne w zakresie

 

    - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

 

    - upowszechnianie sportu i rekreacji.

 

3. Wartość zamówienia: 162.500 zł

 

4. Termin składania ofert upłynął w dniu 28 stycznia 2013r. o godz. 16 00

 

 

 

 

 

Na posiedzeniu jawnym  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta

 

 i Gminy Skaryszew Nr 01/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. w składzie:

 

 

 

1. -  przewodniczący komisji   Marzena Bienias

 

2. -  członek                              Rafał Karolak

 

3. -  członek                              Sylwia Mosioł

 

4. -  członek                              Dorota Albiniak

 

5. -  członek                              Iwona Kilianek

 

 

 

stwierdziła , że : - konkurs został przygotowany i ogłoszony prawidłowo,

 

 

 

5. Komisja dokonała otwarcia  ofert.

 

6. Do konkursu zgłosiły się następujące kluby:

 

 

 

   
 
 1. UKS „Victoria”
 2. UKS „Promyk” Dzierzkówek
 3. UKS Sołtyków
 4. UKS „Jadarek”
 5. UKS „Olimp”
 6. UKS „Puszczyk” Chomentów
 7. K.S. Skaryszewianka Skaryszew
 8. L.K.S Chomentów
 9. K.S. „Tęcza” Kobylany
 10. KS Maków
 11. UKS Modrzew
 12. PUKS Makowiec
 13.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Komisja Konkursowa dokonała wnikliwej analizy przedłożonych ofert konkursowych

 

    i  postanowiła przeznaczyć  środki finansowe w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Lp.

Nazwa Klubu

Nr zadania

Rodzaj pomocy

Kwota dotacji

 
1.

UKS „Sołtyków”

5

Powierzenie

1.000zł

 
2.

UKS „Jadarek”

2

Powierzenie

1.500zł

 
3.

UKS „Olimp”

1,3,4,8,9

Powierzenie

9.500zł

 
4.

UKS „Puszczyk Chomentów”

3

Powierzenie

1.000zł

 
5.

K.S. Skaryszewianka Skaryszew

7

Powierzenie

70.000zł

 
6.

LKS Chomentów

7

Powierzenie

30.000zł

 
7.

K.S. Tęcza Kobylany

7,3

Powierzenie

1.000zł

 
8.

K.S. Maków

7

Powierzenie

40.000zł

 
9.

UKS Modrzew

2,7

Powierzenie

1.000zł

 
10.

PUKS Makowiec

4

Powierzenie

5.000 zł

 
11.

UKS Victoria

1,3

Powierzenie

1.500 zł

 
12.

UKS Promyk Dzierzkówek

2,7

Powierzenie

1.000 zł

 

 

               RAZEM

                                            162.500,00 zł

 

  Skaryszew, dn.  4 lutego 2013r.

 

 

 

 

 

                                                                         ZATWIERDZAM

 

 

 

                      BURMISTRZ

 

                     MIASTA I GMINY

 

                                          SKARYSZEW                     

 

                     mgr Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Karolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 494
14 maja 2017 22:33 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_21.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2017 22:33 (Administrator ) - Dodanie załącznika [protokol_z_rozstrzygniecia_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 maja 2017 22:30 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)