Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wynajmu na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jedn. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 231, poz.1700 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

 

 

 

 

§ 1.

 

 

Przeznacza się do oddania w najem na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                        § 2.

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

 

podaje do publicznej wiadomości, że oddaje w najem na okres 3 lat, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w dysponowaniu Miasta i Gminy Skaryszew.

 

 

 

1.     Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1803/2, o pow. 4,1705ha, położona w miejscowości Skaryszew

 

 

 

Wysokość czynszu najmu wynosić będzie 600zł/rok.

 

 

 

Najem na rzecz dotychczasowego użytkownika – Pani Jadwigi Tatarskiej

 

zam. Kobylany 98, 26-640 Skaryszew

 

 

Wprowadź pełną treść dokumentu.

Jeśli możesz podzielić dokument na sekcje, zrób to używając nagłówków.

Nagłówek drugiego stopnia

Nagłówek trzeciego stopnia

Nagłówek czwartego stopnia

Z pewnością w twoim dokumencie pojawią się informacje szczególnie ważne, możesz je pogrubić, aby czytelnicy nie mieli problemów z ich odnalezieniem. Podobnie jeśli w twoim dokumencie znajdują się linki zaznacz je i wprowadź odpowiedni link.

Aby twój dokument był łatwy i przyjemny do czytania użyj list wypunktowanych.

Lista wypunktowana

  • Pierwszy element listy wypunktowanej
  • Drugi element listy wypunktowanej
  • Trzeci element listy wypunktowanej
  • Czwarty element listy wypunktowanej
  • Piąty element listy wypunktowanej

Jeśli kolejność elementów listy wypunktowanej ma szczególne znaczenie użyj listy numerowanej.

Lista numerowana

  1. Pierwszy element listy wypunktowanej
  2. Drugi element listy wypunktowanej
  3. Trzeci element listy wypunktowanej
  4. Czwarty element listy wypunktowanej
  5. Piąty element listy wypunktowanej

Załączniki możesz dodać poniżej.

Miłej pracy :-)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2017 22:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 510
14 maja 2017 22:29 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)